Podpora samostatného bydlení Centrum sociálních služeb Bystré Chráněné bydlení Centrum sociálních služeb Bystré Domov pro osoby se zdravotním postižením Smetanova, Bystré Domov pro osoby se zdravotním postižením Hájenka, Bystré Domov pro osoby se zdravotním postižením Zátiší, Bystré Domov pro osoby se zdravotním postižením Vrchlického, Bystré Domov pro osoby se zdravotním postižením Wolkerova, Polička Chráněné bydlení Náměstí Na Podkově, Bystré Chráněné bydlení J.V. Michla, Polička Chráněné bydlení Čsl. armády, Polička

 

 

 

„Individuálním přístupem podporujeme smysluplný a plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému způsobu života.“

Aktuality

Načítání…

Projekty

Operační program Životní prostředí, výzva č. 6. výzva OPŽP
Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Primární oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

V letech 2009 – 2010 byl realizován projekt: “Domov na zámku Bystré, parkové úpravy“. Hlavním cílem projektu byla regenerace významné sídelní zeleně v parku, obnova a rozvoj funkčních ploch této zeleně s výrazným vlivem na zlepšení kvality života člověka v urbanizované krajině. Dalším cílem bylo zvýšení bezpečnosti v zámeckém parku.

Celkové náklady projektu činily 1 878 137 Kč, převážnou část tvořily zdroje z OPŽP. Částkou 187 814 Kč přispěl Pardubický kraj. V rámci projektu bylo vykáceno 15 stromů a 6 ks skupin keřů, naproti tomu bylo vysázeno 46 ks vzrostlých stromů, 198 ks vzrostlých keřů a 1085 ks pokryvných keřů a popínavek.  Záhony na nádvoří, dříve zarostlé travou, díky projektu zdobí 258 trvalek a cibulovin. Ošetřeno bylo 98 stromů, a to zdravotními řezy, redukcí, odlehčením koruny a instalací vazeb.

Na ploše 400 m2 byl založen trávník.  Jde o plochy po odstraněných stromech a skupinách keřů. Zatravněny byly také terásky a místa podél schodiště k trávníku za zámkem. V rámci projektu došlo k ošetření trávníku po celé rozloze parku ( 2,2 ha) jeho prořezáním a přihnojením.

Projekt z OP Zaměstnanost :“ DNZ Bystré – transformace pobytových služeb“ č. p. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007323

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost 

Žadatel projektu: Domov na zámku Bystré, p.o. Pardubického kraje

Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2018

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021 

Předmětem projektu byla podpora implementace transformačního plánu příjemce Domov na zámku Bystré a praktické realizace transformačního procesu pobytového zařízení (DOZP) v souladu se schváleným transformačním plánem, který splnil kritéria MPSV. Podpořen byl také rozvoj služeb komunitního typu (CHB) a terénní služby (PSB). Cílem bylo zvládnout přechod na úrovni jak zaměstnanců, klientů tak i metodicky a maximálně snížit riziko nepřijetí klientů do komunity, informovat veřejnost a třetí zainteresované strany.

Hlavním cílem projektu byla podpora realizace transformačního plánu organizace. Dílčími cíli projektu byly: zvládnutí transformace na úrovni metodické, na úrovni klientů, zaměstnanců, maximálně snížit riziko nepřijetí klientů do komunity a informování veřejnosti a třetích zainteresovaných stran formou akcí pro veřejnost, zapojením komunity do aktivit projektu atd.

V rámci tzv. klíčových aktivit došlo k nastavení nových metodik, vnitřních pravidel a pracovních postupů. Metodiky byly přepracovány s ohledem na změny, které ve službách proběhly v souvislosti s procesem transformace DOZP.

Cílem dalších klíčových aktivit bylo zajistit bezproblémové přestěhování uživatelů a jejich adaptaci na komunitní formu poskytování služeb a začlenit uživatele služeb do místní komunity v Bystrém, Poličce a v blízkém okolí. Aktivity byly voleny tak, aby byly atraktivní pro komunitu a zábavnou formou mohla komunita uživatele přijmout a být informována.

V rámci projektu byla poskytnuta podpora také dalším skupinám zapojeným do transformace. Šlo o nejbližší osoby uživatelů služeb zahrnutých do transformace, kteří byly rovněž velmi úzce do transformace zapojeni a jí dotčeni.

Projektem bylo také financováno odborné vzdělávání zaměstnanců ( pracovníků v přímé péči) se zaměřením na oblasti směrující k aktivizaci klientů, podpoře jejich samostatnosti, rozvoji schopností, dovedností. Školení pracovníků vycházelo z potřeb služeb. Součástí projektu byl také networking, stáže a zahraniční spolupráce.

O aktivitách byla informována veřejnost, na závěr byla provedena sebeevaluace – zhodnocení nastavení procesu transformace prostřednictvím dotazníku.

Projekt OPLZ: „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ,Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji, reg.č. CZ 1.04/3.1.03/87.00026 

Žadatel projektu: Pardubický kraj

V rámci projektu: “Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“ byly v roce 2015 zpracovány a schváleny transformační plány u 5 domovů pro osoby se zdravotním postižením a u 1 domova se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním. Do projektu tvorby transformačních plánů byly zapojeny příspěvkové organizace Pardubického kraje, které poskytují pobytovou službu domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (mentálním, smyslovým, tělesným či kombinovaným), resp. v jednom případě službu domov se zvláštním režimem (DZR) pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

Jednou z podpořených organizací je také Domov na zámku Bystré. Cílem projektu bylo připravit a bezpečně provést poskytovatele a jeho zaměstnance změnou v poskytování služeb, připravit prostředí, zejm. personál na změny způsobu poskytování služeb, zvýšit kompetence a dovednosti zaměstnanců, připravit a realizovat změny v souladu se schválenými transformačními plány zařízení. Zároveň poskytnout zapojeným zařízením externí metodickou podporu a supervizi směřující k vhodnému nastavení služby v souladu s principy transformace pobytových služeb. V případě nově vzniklých služeb podpůrnou formou ověřit míru naplňování standardů kvality sociálních služeb a ověřit zda poskytovaná sociální služba a prostřednictvím jakých procesů a činností, skutečně podporuje klienty v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je normalizace života – jejich život neprobíhá ve specifických podmínkách, tak jak tomu bylo doposud v ústavním typu služby.

                                         

Projekt „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji“ podporuje také službu Sociálně terapeutické dílny Domova na zámku Bystré
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Žadatel projektu: Pardubický kraj

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb prevence, na území Pardubického kraje pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

V rámci projektu, který obsahuje 3 klíčové aktivity, je podporováno šest druhů služeb sociální prevence. Patří mezi ně také služba Sociálně terapeutické dílny (STD). Služba STD je poskytována osobám se zdravotním postižením prostřednictvím dlouhodobého a pravidelného zdokonalování pracovních návyků a dovedností sociálně pracovní terapií, která zvyšuje šance pro začlenění do přirozeného sociálního prostředí, případně na trh práce. Prostřednictvím účelové dotace je zajišťována služba STD také v Domově na zámku Bystré.

Prostřednictvím dotace získá Domov na zámku Bystré pro službu STD částku 1 605 000 korun.

 

 

 

Projekt: “Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré“

Projekt Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionální operační program NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2.3. Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí,

Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré, nazývané mezi lidmi prostě „Hájenka“, přineslo zlepšení kvality sociálních služeb. Osm, resp. devět obyvatel domova s mentálním i kombinovaným postižením našlo v bezbariérových prostorách Hájenky místo k důstojnému životu. Další klienti domova získali prostory vhodné ke vzájemnému společenskému a kulturnímu setkávání napomáhajícímu procesu integrace do společnosti. Projekt ukázal, že vedle sebe mohou žít klidným a důstojným životem lidé s různým stupněm závislosti na sociální službě, lidé mobilní i imobilní, ženy i muži. Jde o bezkonfliktní, přátelské prostředí, do kterého se všichni rádi vracejí.

Jde o projekt moderního pohledu na sociální službu neústavního typu.  Integrační centrum se již od počátku projektu stalo místem společenských a kulturních setkávání obyvatel s další veřejností, obyvateli města Bystré, rodinnými příslušníky i přáteli z jiných domovů sociální péče atd. Díky Hájence došlo k rozšíření možností trávení volného času. Hájenka od počátku poskytuje zázemí pro projekty připravované a realizované ve spolupráci s městem Bystré, základními školami v Bystrém a dalšími subjekty.

                                                                                                                           

 

 

Projekt: “Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji“

Žadatel projektu: Pardubický kraj

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost 

Účel dotace: Podpořit osoby ohrožené sociálním vyloučením v komunitě a dále zkvalitnit výkon sociální práce a práce s rodinou v Pardubickém kraji. Účelu dotace bude dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit.

Aktivita 06 – Podpora transformace poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji

Aktivita zohledňuje nastartovaný proces transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, schválené transformační plány vybraných zařízení a potřebu další podpory procesu tak, aby došlo k naplnění krajských vizí budoucího poskytování sociálních služeb.  Cílem aktivity je připravit a bezpečně provést poskytovatele a jeho zaměstnance změnou v poskytování služeb, připravit prostředí, zejm. personál na změny způsobu poskytování služeb, zvýšit kompetence a dovednosti zaměstnanců, připravit a realizovat změny v souladu se schválenými transformačními plány zařízení. Zároveň poskytnout zapojeným zařízením externí metodickou podporu a supervizi směřující k vhodnému nastavení služby v souladu s principy transformace pobytových služeb. V případě nově vzniklých služeb podpůrnou formou ověřit míru naplňování standardů kvality sociálních služeb a ověřit zda poskytovaná sociální služba skutečně podporuje klienty v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je normalizace života.

Obsahem aktivity je realizace auditů kvality a realizace procesních auditů v organizacích procházejících procesem transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, zajištění odborných externích konzultací pro realizaci změny v poskytování sociální služby, supervizní podpory kvalifikovaným odborníkem (skupinové a individuální supervize). Zajištění seminářů na vybraná témata.

Přehled přijatých grantů a dotací v letech 2008 – 2021

název nadace/programu
název projektu
účel projektu
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Integrační turnaj ve sjednocené kopané 2013 Účelem dotace bylo spolufinancování celostátní sportovní akce:“ Integračního turnaje ve sjednocené kopané, Bystré 2013″
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Zámecké slavnosti 2015 Účelem dotace bylo spolufinancování celostátní společenské a kulturní akce:“ Zámecké slavnosti 2015″
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Integrační turnaj ve sjednocené kopané 2017 Účelem dotace bylo spolufinancování celostátní sportovní akce:“ Integračního turnaje ve sjednocené kopané, Bystré 2017″
Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny
Tvořme spolu, pomáhejme spolu Přínosem projektu byla společná snaha obyvatel domova a lidí z regionu pomoci potřebným. V rámci projektu se uskutečnily tvořivé dílny, vánoční trhy, dražby sošky pražského jezulátka a bleší trh. Výnos ve výši 14 762 Kč byl předán humanitární organizaci CSI.
Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny
Den v cizí kůži Účelem projektu je ukázat, jak se žije “ v cizí kůži“. Přinesl poznání, jak se žije handicapovaným – imobilním, mentálně postiženým, nevidomým či jak se žije seniorům.
Program:“ Mládež v akci“ , Česká národní agentura Mládež MŠMT
Umění nezná hranic Projektem se financovaly některé volnočasové aktivity klientů domova. Aktivity se uskutečnily ve spolupráci se ZUŠ Bystré a Společností pro pomoc mentálně postiženým ( z projektu byl například hrazen pobyt klientů na Letním táboře rodičů a dětí v Daňkovicích.)
Program:“ Mládež v akci“ , Česká národní agentura Mládež MŠMT
Existují jen hranice, které v sobě a mezi sebou sami vytváříme Projekt mezinárodní výměny mládeže mezi DNZ Bystré a Domovem sociálnych služieb Osadné na Slovensku.
Mezinárodní visegradský fond
Hranice nás nerozdělují Projektem se spolufinancoval týdenní pobytu 9 klientů DNZ s doprovodem ve Slovenském ráji. Projektu se  zúčastnila také delegace z DSS Osadné a Domova pomocy spolecnej ve Slesině ( Polsko).
Nadace OKD
Dejme šanci dalším klientům Projektem se řeší rekonstrukce dřevoobráběcích dílen DNZ. Jedná se o nákup strojního vybavení, rekonstrukci pracovních stolů, nákup dílenského stolu pro vozíčkáře. Dále se řeší rekonstrukce elektroinstalace, odsávání od pracovních stolů.
Nadace Preciosa
Naděje pro další klienty Přínosem projektu bylo rozšíření kapacit dřevoobráběcích dílen a jejich dovybavení dřevoobráběcími stroji, tak aby dílna kapacitně vyhovovala zájmu klientů o daný obor.
Nadace Preciosa
Výroba ručního papíru – šance pro handicapované a pro přírodu Projekt šeší vybavení terapeutických dílen – výroby ručního papíru. Jedná se o nákup přístojů ( mixéru) misek apod.
Expediční fond, Hedvábná stezka
Expedice: “YRTATÉKOSYV, aneb Tatry nás nezlomí“ Projekt spolufinancoval pobyt klientů ve Vysokých Tatrách.
Expediční fond, Hedvábná stezka
Za pokladem Indiana Jonese, aneb poznáváme sami sebe Jedná se o projekt sportovně- turistické výpravy na kolech a člunech s prvky dobrodružství.
Olivova nadace
Vybavení Domova na zámku Bystré antidekubitními matracemi Cílem projektu je nákup antidekubitních matrací určených pro 9 imobilních klientů Domova na zámku Bystré do 18. let.
Jedná se o klienty s mentálním postižením a přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou. Jsou upoutáni na lůžko a riziko proleženin je trvalou hrozbou.
Olivova nadace
Mobilitou k větší samostatnosti Projektem jsme chtěli pomoci 7 imobilním klientům domova do 18 let, kteří mají tělesné postižení a nemohou se pohybovat bez invalidního vozíku.
Nadace Partnerství
Ani kapka nazmar! Cílem projektu bylo snížení spotřeby vody v domově. Z projektu se zakoupilo 28 ks spořičů vody do vodovodních baterií a 27 ks spořičů do sprchových baterií, dále 1000 m3 nádrž na dešťovou vodu.
Nadace Partnerství
Šance pro Tilii Projekt řeší bezplatné posouzení a ošetření stromu – Lípy velkolisté na p.č.2545.
PROJEKT    RENAISSANCE
Magnetoterapeutický přístroj do domova Projekt řešil dodávku „VIERA – obří magnetoterapeutického kruhu“.
Město Bystré
Zámecké slavnosti 2015 Projekt řešil spofinancování  pořádání kulturní a společenské aktivity domova:“ Zámeckých slavností 2015″.
Město Bystré
Instalace sochy Sv. Anežky České v Domově na zámku Bystré Projekt řešil spofinancování instalace sochy sv. Anežky České v DNZ.
Státní fond životního prostředí ČR
Solární systém na ohřev TUV a vytápění pro objekt Zátiší Cílem projektu je snížení energetické náročnosti ohřevu TUV a topení o 120 GJ/rok
Nadace Jistota Komerční banky, a.s.
 Financování zvedacího zařízení pro zlepšení péče o nepohyblivé pacienty Nákup zvedacího zařízení typu Viking M určeného pro klienty s mentálním a kombinovaným  postižením s omezenou pohyblivostí.
Nadace ČEZ
 Vozíček – pomocník na cestě k druhým Nákup elektrického vozíku pro  imobilní osoby s mentálním postižením
Nadace Agrofert
Hipoterapie pro mentálně postižené Spolufinancování hipoterapie pro klienty domova

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: “Transformace DNZ Bystré“podal zřizovatel domova, Pardubický kraj v roce 2017 v rámci 49. výzvy IROP – „Deinstitucionalizace sociálních služeb“, reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005860.

Projekt řeší problém institucionálního charakteru stávající sociální služby s ústavními rysy, který chce Domov na zámku Bystré nahradit nově vytvářenou sítí sociálních služeb poskytovaných v komunitě.

První etapa projektu začala zpracováním projektového záměru, sestavením projektového týmu a zpracováním stavební projektové dokumentace. Po výběru dodavatele byla zpracována projektová dokumentace. Generálním projektantem se stala společnost SINC s.r.o.

Zahájení stavby obou nových objektů generálním dodavatelem, společností Stating s.r.o., započalo v březnu 2018. Práce byly ukončeny v květnu 2019.

Investorem nových domků je Pardubický kraj za přispění Evropské unie. Náklady na stavby, včetně vnitřního vybavení obou objektu dosáhly výše 41,5 mil. Kč.   Z evropských fondů bylo hrazeno 85 procent finančních prostředků. Pardubický kraj se podílel 10 procenty a ze státních prostředků bylo hrazeno 5 procent.

Projekt přinese do života obyvatel domova velké změny. Nesporným přínosem je zvýšení kvality poskytované sociální služby, více soukromí pro klienty, kteří budou mít k dispozici více jednolůžkových pokojů (dvoulůžkových omezeně).

Cílem projektu je transformace ústavní pobytové sociální služby. Domov na zámku Bystré chce poskytovat takové sociální služby, které klientům umožní žít v přirozeném prostředí společnosti. Služby budou poskytovány na základě individuálního přístupu, respektování práva a budou odpovídat potřebám a možnostem klientů. Stávající institucionální sociální služba s ústavními rysy má být nahrazena nově vytvářenou sítí sociálních služeb poskytovaných v komunitě. Cíle vychází z analýzy situace klientů ve vtahu k jejich individuálním potřebám, sociálním vazbám, dovednostem a individuálním možnostem zvyšování samostatnosti. Domov chce podporovat jejich schopnosti, dovednosti, získání sebedůvěry, uvědomění si zodpovědnosti za sebe sama, podpořit klienty ve využívání veřejných služeb a návazných sociálních služeb a v začleňování do běžného života společnosti. Praxe dokazuje, že pobytovou sociální službu lze poskytovat i v domácím prostředí.

Nejdůležitější přínosem je přiblížení života klientů běžnému způsobu života lidí.  Přiblížení k dalším lidem, komunitní způsob života. V mnoha případech půjde také o lepší dostupnost pro rodinné příslušníky (v Poličce lepší dopravní spádovost).  Realizací projektu dojde k rozšíření sítě sociálních služeb v městě Polička, kde dosud chybí pobytové sociální služby. V případě zájmu o tyto služby bude v případě volných kapacit, tato služba nabídnuta v místě působení. Předpokladem je, že si tyto služby najdou své uživatele z řad občanů regionu Poličky.

 

 

 

 

 

       

Projekt „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III“ podporuje mj. také službu Sociálně terapeutické dílny Domova na zámku Bystré
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Žadatel projektu: Pardubický kraj

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589

Období realizace projektu

Zahájení realizace projektu: 01. 07. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb prevence na území Pardubického kraje pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

V rámci projektu je podporována také služba Sociálně terapeutické dílny (STD). Tato služba je poskytována osobám se zdravotním postižením prostřednictvím dlouhodobého a pravidelného zdokonalování pracovních návyků a dovedností sociálně pracovní terapií, která zvyšuje šance pro začlenění do přirozeného sociálního prostředí, případně na trh práce. Prostřednictvím účelové dotace je zajišťována služba STD také v Domově na zámku Bystré.

Domov na zámku Bystré získá díky dotaci na Sociálně terapeutické dílny za dané období částku 8 082 000,- Kč.

 

 

 

        

Projekt: “DNZ BYSTRÉ, REKONSTRUKCE DOMU V BYSTRÉM“ podal zřizovatel domova, Pardubický kraj v roce 2020 v rámci 101. výzvy IROP ,
prioritní osa: 6 REACT- EU, SC 6.1. Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností,
reg. číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016488.

Cílem projektu je zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb pro uživatele pobytové služby DOZP a CHB, vytvoření aktivizačního centra. Díky rekonstrukci objektu dojde ke snížení energetické náročnosti  budovy a tím k úsporám za provoz. Součástí projektu je i vybudování zázemí pro pracovníky sociálních služeb.

 • Datum zahájení projektu: 16.6.2020
 • Datum ukončení projektu: 31.8. 2021
 • Náklady celkem v Kč: 16 499 941,69
 • Celkové způsobilé výdaje v Kč: 11 583 057,79
 • Dotace EU v Kč: 9 845 599, 12
 • Dotace z rozpočtu ČR v Kč: 579 152,89
 • Vlastní zdroje Pardubického kraje v Kč: 1 158 305, 78
 • Projektant: Sinc s.r.o.
 • Generální dodavatel stavby: PP-GROUP.cz s.r.o.

 

    

 

Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením

Together for change – a common reflection on promoting the rights of people with disabilities

Příjemce podpory: Centrum podpory transformace, o.p.s.

Registrační číslo žádosti LP-HRMGSA-022

Termín realizace projektu 1.12.2021 – 30.4.2024

Projekt se zaměřuje na život lidí se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb a jejich možnost prosazovat a v každodenní praxi uplatňovat svá práva. Projekt reaguje na aktuální situaci, kdy ústavy a velké instituce jsou stále prostředím, kde dochází k porušování lidských práv a klienti nemají příliš možností, aby na jejich případné porušování mohli poukazovat, mnohdy ani nevědí, na co mají právo.

Cílem projektu je zlepšit chápání práv osob s postižením žijících v sociálních službách a to u pracovníků v přímé péči, vedení sociálních služeb a úředníků. Tedy u lidí, kteří rozhodují o životech osob s postižením, o jejich zapojení do běžného života, podpoře, kterou dostanou.

Projekt je postaven na principu, že podstatu problému lze nejlépe pochopit, pokud ho sdělí přímo dotčená osoba (klient, osoba s postižením) nebo kolega z oboru, který má odpovídající zkušenost z praxe. Tento přístup se promítá celým projektem od jeho nastavení přes aktivity až po výstupy. Do projektu je zapojeno osm zařízení – poskytovatelů pobytových soc. služeb ze dvou krajů. Každé ze zapojených zařízení je v jiné fázi transformace, některá jsou před jejím zahájením. V rámci projektových aktivit – workshopy, supervizní meetingy, kulaté stoly jsou pracovníci partnerských organizací společně zapojeni a mohou tak využívat společného sdílení zkušeností. Významnou inovací je zapojení zástupci z řad klientů do projektových aktivit, jejichž svědectví a zkušenosti pomáhají odkrýt zákonitosti i možnosti, které si člověk, který zkušenost jako klient nemá, nemusí vůbec uvědomit.

V rámci konferencí a propagačních aktivit (včetně klíčového výstupu eBook) jsou pak závěry z aktivit i celá problematika práv osob s postižením komunikována vůči poskytovatelům služeb nezapojených do projektu. Ti pak společně s pracovníky partnerů budou formovat společnou platformu podporující sdílení praxe směřující ke zlepšení práv a postavení osob s postižením ve společnosti a to i po ukončení projektu.

Partneři projektu:

Jihomoravský kraj:

 • Domov Horizont
 • Habrovanský zámek
 • Domov u lesa Tavíkovice
 • Emin zámek

 

Pardubický kraj

 • Domov na rozcestí Svitavy
 • Domov na zámku Bystré
 • Domov pod Kuňkou, Ráby
 • Domov sociálních služeb Slatiňany

Projekt je financován fondy EHP a Norska.

www.eeagrants.cz, www.norwaygrants.cz

 

 

                                                 

Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji

(projekt spolufinancován ESF plus prostřednictvím OPZ plus)

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000408

 

Prioritní osa OPZ plus: 2 – Sociální začleňování

 

Období realizace projektu:

Zahájení realizace projektu:  01. 09. 2022

Ukončení realizace projektu: 30. 04. 2026

 

Účel dotace:

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných sociálních služeb na území Pardubického kraje. V průběhu realizace projektu budou podpořeny tyto druhy sociálních služeb: azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení a osobní asistence (výhradně pro osoby s PAS). Uživateli těchto služeb jsou osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené. Poskytování těchto služeb bude přispívat k eliminaci sociálních jevů, které mají velký vliv na sociální vyloučení cílových skupin.

 

Výše dotace a režim financování:

Celkové způsobilé náklady: 240 470 118,00 Kč (100%)

Pardubický kraj (vlastní financování): 24 047 011,80 Kč (10%)

Dotace: 216 423 106,20 Kč (90%)

z toho z ESF plus184 524 745,05 Kč (76,735%)

z toho státní rozpočet ČR31 898 361,15  (13,265%)

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit, v období od 1. 1. 2023 – do 31. 12. 2025, dostupnost vybraných sociálních služeb sociální péče a sociální prevence pro osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené. Jedná se o služby poskytované na území Pardubického kraje, které jsou součástí krajské sítě sociálních služeb a jejich poskytovatelé byli pověřeni k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu. Cílem projektu je nejen zachování rozsahu služeb stávajících (239 míst v azylových domech (AD), 29 míst ve službě domy na půl cesty (DPC), 148 míst kapacity v sociálně terapeutických dílnách (STD), což odpovídá 43 úvazků pracovníků v přímé péči a 8,75 úvazků pracovníků v přímé péči ve službě podpora samostatného bydlení (PSB), ale zaměřit se i na jejich rozvoj v oblastech, které si žádají rozšíření současných kapacit. V rámci projektu počítáme s rozvojem sociální služby sociálně terapeutické dílny, a to navýšení kapacit odpovídající 4 úvazkům pracovníků v přímé péči, u azylových domů s cílovou skupinou rodiny s dětmi plánujeme navýšení o 20 lůžek. V sociální službě podpora samostatného bydlení dojde do konce roku 2025 k nárůstu úvazku pracovníků v přímé péči o hodnotu 0,75. Projektem bude financovaná zcela nová služba osobní asistence (OA), která bude specificky zajištovat podporu osobám s podporou autistického spektra, a to od roku 2023 – 2024 ve výši 3 úvazky pro pracovníky v přímé péči a v roce 2025 předpokládáme navýšení ještě o 2 úvazky. Poskytování stávajících služeb, případně jejich rozvoj, je v souladu s aktuálním Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pk a výhledem na další období. Dalšími cíli projektu je minimalizovat rizika sociálního vyloučení podpořených osob, které se nacházejí v obtížné životní situaci, zvýšit kompetence klientů podpořených služeb, neboť jsou předpokladem pro jejich uplatnění ve většinové společnosti a na trhu práce a snížit výskyt sociálně patologických jevů.

 

Aktivity v projektu

Projektem bude realizováno pět aktivit: SSL 01 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL azylové domySSL 02 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL domy na půl cestySSL 07 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL sociálně terapeutické dílnySSL 06 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL podpora samostatného bydlení a SSL 05 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL osobní asistence (výhradně pro osoby s PAS). Podpořené sociální služby budou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v souladu s aktuálním Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pk. Projekt předpokládá podporu 27 sociálních služeb (9AD, 3 DPC, 11 STD, 3 PSB a 1 OA). Podporou těchto služeb očekáváme zlepšení či obnovu schopností jejich uživatelů a zamezit jejich sociálnímu vyloučení. Sociální práce s klienty bude směřována ke zvyšování jejich kompetencí, mobilizaci schopností a dovedností, k větší samostatnosti, ale i k zamezení závislosti na poskytované službě. Od uživatelů sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, podpora samostatného bydlení a osobní asistence je vyžadovaná jejich finanční spoluúčast. Služby zařazené do projektu jsou součástí krajské sítě sociálních služeb Pk a jejich poskytovatelé budou pověřeni k poskytování sociální služby jako služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011. V rámci inovativnosti projektu vznikne Metodika spolupráce OSPOD x AD. Důvodem pro vytvoření této metodiky je zvyšování kvality sociální služby díky dobré vzájemné spolupráci s viditelným pozitivním dopadem na klienta a skutečnost, že v současné době není nastavena jednotná praxe a vyjasnění kompetencí AD. Vznik metodiky reaguje na poptávku obou zainteresovaných stran a předpokládá se, že vyjasnění kompetencí a popis konkrétních témat napomůže větší transparentnosti při kontrolní činnosti, kterou je krajský úřad vůči oběma aktérům povinován. Výsledným efektem metodiky by měla být dobře nastavená spolupráce a ucelená podpora klientům.

 

Aktivita SSL 01 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL azylové domy:

V rámci této aktivity bude zajištěna dostupnost této sociální služby v rámci stávající kapacity 239 lůžek na území Pk. V roce 2025 se plánuje její rozvoj ve výši 20 lůžek pro cílovou skupinu rodiny a matky s dětmi. Projekt předpokládá podpořit 9 stávajících AD, které poskytují 68 lůžek pro rodiny s dětmi, 129 lůžek je určeno pro ženy a matky s dětmi a 42 lůžek je určeno pro osamělé muže a ženy. Uživatelé těchto služeb jsou osoby bez vhodného bydlení, sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené. Služby AD napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení těchto osob. Cílem je napomáhat osobám k překonání nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Pracovníci azylových domů pomáhají svým klientům při řešení problémů, které se týkají nejčastěji absence nebo nevhodného bydlení, při řešení běžných záležitostí jako je sociální poradenství, nácvik péče o domácnost, finanční hospodaření, podpora při výchově a školní výuce dětí. Další oblastí podpory je pomoc při upevňování kontaktů s rodinou a další dovednosti, které jsou důležité pro sociální začlenění. V rámci rozvoje služby AD je dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pk potřeba vyřešit nedostupnost služby azylového bydlení pro rodiče a rodiny s dětmi v ORP Polička. Sociální služba AD počítá s finanční spoluúčastí klienta.

 

Aktivita SSL 02 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL domy na půl cesty:

Tato sociální služba bude poskytována, ve stávající kapacitě 29 lůžek, ohroženým mladým dospělým bez přístřeší nebo s nevhodným ubytováním, a to na přechodnou dobu. Většina klientů přicházející do této služby je bez zaměstnání nebo bez pracovních návyků, s dluhy a v mnoha případech i se zkušeností s užíváním návykových látek. Uživatelům této služby často chybí motivace k řešení své nepříznivé situace. Kromě ubytování nabízí tato služba odbornou podporu při vstupu do běžného a samostatného života. Služba je určena pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro péči o děti a mládež, náhradní rodinnou péči nebo jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby nebo pro osoby z nefunkčních rodin. V rámci této služby je poskytována i terapeutická činnost, případně je navázána spolupráce s organizací, která tuto péči poskytuje. Sociální služba DPC počítá s finanční spoluúčastí klienta.

 

Aktivita SSL 05 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL osobní asistence:

Osobní asistence pro osoby výhradně s PAS (poruchou autistického spektra) je terénní sociální službou, která bude podpořena v rámci projektu. Jedná se na území Pk o zcela novou službu, spadající do rozvojové části projektu. Zahájení poskytování této služby je shodné se začátkem financování sociálních služeb projektem, tj. od 1. 1. 2023. Služba je určena osobám, pro které je charakteristická kombinace mentálního postižení a problémového chování náročného na péči. Tato sociální služba je klientům poskytována individuálně prostřednictvím osobního asistenta. Jedná se o podporu při zvládání běžných sociálních situací v přirozeném prostředí (v domácnosti klienta, v rámci trávení volného času, cestování a při rozvoji schopností, dovedností a návyků). Péče o tyto osoby je velmi náročná a vyčerpávající. Sociální služba OA počítá s finanční spoluúčastí klienta.

 

Aktivita SSL 06 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL podpora samostatného bydlení:

Podpora samostatného bydlení (PSB) je terénní sociální služba. Poskytována je osobám, které jsou omezené v soběstačnosti, a to z důvodu zdravotního postižení či chronického onemocnění včetně duševního a vyžadují pomoc od jiného člověka. Služba je klientům PSB poskytována v jejich přirozeném prostředí tak, aby mohli žít samostatně. Pracovníci služby klienty motivují k zodpovědnosti za své chování a rozhodování, podporují jejich sociální schopnosti a dovednosti a snahu o pracovní uplatnění. Obsahem sociálních služby PSB je poskytovat jejím uživatelům podporu v základních činnostech péče o domácnost (úklid, nákupy, vaření, hospodaření s penězi..) o vlastní osobu (osobní hygiena, praní prádla, výběr vhodného oblečení…) nebo jim pomáhat ve zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím (např. úřední záležitosti, doprovod k lékaři, možnost trávení volného času…). Rozsah a formu podpory stanovují společně klient a pracovník služby. Sociální služba PSB počítá s finanční spoluúčastí klienta.

 

Aktivita SSL 07- Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL sociálně terapeutické dílny:

V rámci této aktivity bude podpořena sociální služba sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním, a to v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pk v aktuálním znění. Uživatelé této služby mohou prostřednictvím dlouhodobého a pravidelného zdokonalování pracovních návyků a dovedností, sociálně pracovní terapií zvýšit svoje šance pro začlenění do přirozeného sociálního prostředí, případně na chráněný nebo otevřený trh práce. V rámci projektu, bude podpora této služby spočívat v jejím financování, a to poskytnutím vyrovnávací platby formou dotace/příspěvku na provoz PO Pk a to pouze na zajištění její základní činnosti. V rámci rozvoje této služby je plánováno v roce 2025 rozšířit kapacitu v ORP Polička o 10 – 12 míst, což odpovídá cca 4 úvazkům pracovníků přímé péče. Tento druh sociální služby je poskytován bez finanční spoluúčasti klienta.

 

U poskytovatelů podpořených projektem bude provedena minimálně jedna kontrola na místě.

 

Dotační řízení

Finanční podpora sociálních služeb slouží pouze k financování běžných výdajů v rozsahu základních činností sociálních služeb. Podporované sociální služby jsou financovány formou vyrovnávací platby, upravené Rozhodnutím č. 2012/21/EU. Řízení pro poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace (v případě příspěvkových organizací Pk se nejedná o dotaci, ale příspěvek na provoz) proběhlo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Postup a způsob realizace dotačního řízení je stanoven v „Metodice pro poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace/příspěvku na provoz na podporu služeb sociální péče a prevence poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci projektu Pk financovaných prostřednictvím OPZ+“.

Dotační řízení bylo zahájeno zveřejněním výzvy k podání žádosti o dotaci/příspěvku na provoz PO PK na období od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025. Žádosti o dotaci byly předkládány v termínu od 24. 10. 2022 do 14. 11. 2022. Konečné návrhy dotací byly schváleny Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 21. 2. 2023, usnesením Z/267/23.

 

Příjemci dotace/příspěvku na provoz PO Pk:

 

Azylové domy:

 • Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
 • Cesta pro rodinu, z.ú.
 • Domov pro rodinu, z.s.
 • Město Svitavy
 • Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU
 • Oblastní spolek ČČK Svitavy
 • SKP-CENTRUM, o.p.s. (AD pro muže)
 • SKP-CENTRUM, o.p.s. (Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi)
 • SKP-CENTRUM, o.p.s. (Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě)

 

Domy na půl cesty:

 • Cesta pro rodinu, z.ú.
 • Květná Zahrada, z.ú.
 • SKP-CENTRUM, o.p.s.

 

Sociálně terapeutické dílny:

 • Domov na rozcestí Svitavy
 • Centrum sociálních služeb Bystré
 • Domov pod hradem Žampach
 • Domov u studánky
 • Charita Moravská Třebová
 • Momo Chrudim, o.p.s.
 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
 • Oblastní charita Polička
 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí
 • Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s.
 • Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Podpora samostatného bydlení:

 • Domov na rozcestí Svitavy
 • Centrum sociálních služeb Bystré

 

 

Skip to content