Podpora samostatného bydlení Centrum sociálních služeb Bystré Chráněné bydlení Centrum sociálních služeb Bystré Domov pro osoby se zdravotním postižením Smetanova, Bystré Domov pro osoby se zdravotním postižením Hájenka, Bystré Domov pro osoby se zdravotním postižením Zátiší, Bystré Domov pro osoby se zdravotním postižením Vrchlického, Bystré Domov pro osoby se zdravotním postižením Wolkerova, Polička Chráněné bydlení Náměstí Na Podkově, Bystré Chráněné bydlení J.V. Michla, Polička Chráněné bydlení Čsl. armády, Polička

V případě dárcovství (chcete poskytnou věcný dar) uprchlíkům z Ukrajiny, kteří budou přechodně ubytováni na zámku v Bystrém, se obracejte na kontaktní osobu:

Ivo Musil
+420 603 293 032 
ivo.musil@cssbystre.cz

 

Pro urychlení přijetí věcných darů, prosíme o zaslání seznamu poskytovaných věcných darů na email: ivo.musil@cssbystre.cz

„Individuálním přístupem podporujeme smysluplný a plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému způsobu života.“

Aktuality

Načítání…

Projekty

Operační program Životní prostředí, výzva č. 6. výzva OPŽP
Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Primární oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

V letech 2009 – 2010 byl realizován projekt: “Domov na zámku Bystré, parkové úpravy“. Hlavním cílem projektu byla regenerace významné sídelní zeleně v parku, obnova a rozvoj funkčních ploch této zeleně s výrazným vlivem na zlepšení kvality života člověka v urbanizované krajině. Dalším cílem bylo zvýšení bezpečnosti v zámeckém parku.

Celkové náklady projektu činily 1 878 137 Kč, převážnou část tvořily zdroje z OPŽP. Částkou 187 814 Kč přispěl Pardubický kraj. V rámci projektu bylo vykáceno 15 stromů a 6 ks skupin keřů, naproti tomu bylo vysázeno 46 ks vzrostlých stromů, 198 ks vzrostlých keřů a 1085 ks pokryvných keřů a popínavek.  Záhony na nádvoří, dříve zarostlé travou, díky projektu zdobí 258 trvalek a cibulovin. Ošetřeno bylo 98 stromů, a to zdravotními řezy, redukcí, odlehčením koruny a instalací vazeb.

Na ploše 400 m2 byl založen trávník.  Jde o plochy po odstraněných stromech a skupinách keřů. Zatravněny byly také terásky a místa podél schodiště k trávníku za zámkem. V rámci projektu došlo k ošetření trávníku po celé rozloze parku ( 2,2 ha) jeho prořezáním a přihnojením.

Projekt z OP Zaměstnanost :“ DNZ Bystré – transformace pobytových služeb“ č. p. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007323

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost 

Žadatel projektu: Domov na zámku Bystré, p.o. Pardubického kraje

Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2018

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021 

Předmětem projektu byla podpora implementace transformačního plánu příjemce Domov na zámku Bystré a praktické realizace transformačního procesu pobytového zařízení (DOZP) v souladu se schváleným transformačním plánem, který splnil kritéria MPSV. Podpořen byl také rozvoj služeb komunitního typu (CHB) a terénní služby (PSB). Cílem bylo zvládnout přechod na úrovni jak zaměstnanců, klientů tak i metodicky a maximálně snížit riziko nepřijetí klientů do komunity, informovat veřejnost a třetí zainteresované strany.

Hlavním cílem projektu byla podpora realizace transformačního plánu organizace. Dílčími cíli projektu byly: zvládnutí transformace na úrovni metodické, na úrovni klientů, zaměstnanců, maximálně snížit riziko nepřijetí klientů do komunity a informování veřejnosti a třetích zainteresovaných stran formou akcí pro veřejnost, zapojením komunity do aktivit projektu atd.

V rámci tzv. klíčových aktivit došlo k nastavení nových metodik, vnitřních pravidel a pracovních postupů. Metodiky byly přepracovány s ohledem na změny, které ve službách proběhly v souvislosti s procesem transformace DOZP.

Cílem dalších klíčových aktivit bylo zajistit bezproblémové přestěhování uživatelů a jejich adaptaci na komunitní formu poskytování služeb a začlenit uživatele služeb do místní komunity v Bystrém, Poličce a v blízkém okolí. Aktivity byly voleny tak, aby byly atraktivní pro komunitu a zábavnou formou mohla komunita uživatele přijmout a být informována.

V rámci projektu byla poskytnuta podpora také dalším skupinám zapojeným do transformace. Šlo o nejbližší osoby uživatelů služeb zahrnutých do transformace, kteří byly rovněž velmi úzce do transformace zapojeni a jí dotčeni.

Projektem bylo také financováno odborné vzdělávání zaměstnanců ( pracovníků v přímé péči) se zaměřením na oblasti směrující k aktivizaci klientů, podpoře jejich samostatnosti, rozvoji schopností, dovedností. Školení pracovníků vycházelo z potřeb služeb. Součástí projektu byl také networking, stáže a zahraniční spolupráce.

O aktivitách byla informována veřejnost, na závěr byla provedena sebeevaluace – zhodnocení nastavení procesu transformace prostřednictvím dotazníku.

Projekt OPLZ: „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ,Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji, reg.č. CZ 1.04/3.1.03/87.00026 

Žadatel projektu: Pardubický kraj

V rámci projektu: “Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“ byly v roce 2015 zpracovány a schváleny transformační plány u 5 domovů pro osoby se zdravotním postižením a u 1 domova se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním. Do projektu tvorby transformačních plánů byly zapojeny příspěvkové organizace Pardubického kraje, které poskytují pobytovou službu domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (mentálním, smyslovým, tělesným či kombinovaným), resp. v jednom případě službu domov se zvláštním režimem (DZR) pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

Jednou z podpořených organizací je také Domov na zámku Bystré. Cílem projektu bylo připravit a bezpečně provést poskytovatele a jeho zaměstnance změnou v poskytování služeb, připravit prostředí, zejm. personál na změny způsobu poskytování služeb, zvýšit kompetence a dovednosti zaměstnanců, připravit a realizovat změny v souladu se schválenými transformačními plány zařízení. Zároveň poskytnout zapojeným zařízením externí metodickou podporu a supervizi směřující k vhodnému nastavení služby v souladu s principy transformace pobytových služeb. V případě nově vzniklých služeb podpůrnou formou ověřit míru naplňování standardů kvality sociálních služeb a ověřit zda poskytovaná sociální služba a prostřednictvím jakých procesů a činností, skutečně podporuje klienty v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je normalizace života – jejich život neprobíhá ve specifických podmínkách, tak jak tomu bylo doposud v ústavním typu služby.

                                         

Projekt „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji“ podporuje také službu Sociálně terapeutické dílny Domova na zámku Bystré
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Žadatel projektu: Pardubický kraj

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb prevence, na území Pardubického kraje pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

V rámci projektu, který obsahuje 3 klíčové aktivity, je podporováno šest druhů služeb sociální prevence. Patří mezi ně také služba Sociálně terapeutické dílny (STD). Služba STD je poskytována osobám se zdravotním postižením prostřednictvím dlouhodobého a pravidelného zdokonalování pracovních návyků a dovedností sociálně pracovní terapií, která zvyšuje šance pro začlenění do přirozeného sociálního prostředí, případně na trh práce. Prostřednictvím účelové dotace je zajišťována služba STD také v Domově na zámku Bystré.

Prostřednictvím dotace získá Domov na zámku Bystré pro službu STD částku 1 605 000 korun.

 

 

 

Projekt: “Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré“

Projekt Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionální operační program NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2.3. Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí,

Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré, nazývané mezi lidmi prostě „Hájenka“, přineslo zlepšení kvality sociálních služeb. Osm, resp. devět obyvatel domova s mentálním i kombinovaným postižením našlo v bezbariérových prostorách Hájenky místo k důstojnému životu. Další klienti domova získali prostory vhodné ke vzájemnému společenskému a kulturnímu setkávání napomáhajícímu procesu integrace do společnosti. Projekt ukázal, že vedle sebe mohou žít klidným a důstojným životem lidé s různým stupněm závislosti na sociální službě, lidé mobilní i imobilní, ženy i muži. Jde o bezkonfliktní, přátelské prostředí, do kterého se všichni rádi vracejí.

Jde o projekt moderního pohledu na sociální službu neústavního typu.  Integrační centrum se již od počátku projektu stalo místem společenských a kulturních setkávání obyvatel s další veřejností, obyvateli města Bystré, rodinnými příslušníky i přáteli z jiných domovů sociální péče atd. Díky Hájence došlo k rozšíření možností trávení volného času. Hájenka od počátku poskytuje zázemí pro projekty připravované a realizované ve spolupráci s městem Bystré, základními školami v Bystrém a dalšími subjekty.

                                                                                                                           

 

 

Projekt: “Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji“

Žadatel projektu: Pardubický kraj

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost 

Účel dotace: Podpořit osoby ohrožené sociálním vyloučením v komunitě a dále zkvalitnit výkon sociální práce a práce s rodinou v Pardubickém kraji. Účelu dotace bude dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit.

Aktivita 06 – Podpora transformace poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji

Aktivita zohledňuje nastartovaný proces transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, schválené transformační plány vybraných zařízení a potřebu další podpory procesu tak, aby došlo k naplnění krajských vizí budoucího poskytování sociálních služeb.  Cílem aktivity je připravit a bezpečně provést poskytovatele a jeho zaměstnance změnou v poskytování služeb, připravit prostředí, zejm. personál na změny způsobu poskytování služeb, zvýšit kompetence a dovednosti zaměstnanců, připravit a realizovat změny v souladu se schválenými transformačními plány zařízení. Zároveň poskytnout zapojeným zařízením externí metodickou podporu a supervizi směřující k vhodnému nastavení služby v souladu s principy transformace pobytových služeb. V případě nově vzniklých služeb podpůrnou formou ověřit míru naplňování standardů kvality sociálních služeb a ověřit zda poskytovaná sociální služba skutečně podporuje klienty v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je normalizace života.

Obsahem aktivity je realizace auditů kvality a realizace procesních auditů v organizacích procházejících procesem transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, zajištění odborných externích konzultací pro realizaci změny v poskytování sociální služby, supervizní podpory kvalifikovaným odborníkem (skupinové a individuální supervize). Zajištění seminářů na vybraná témata.

Přehled přijatých grantů a dotací v letech 2008 – 2021

název nadace/programu
název projektu
účel projektu
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Integrační turnaj ve sjednocené kopané 2013 Účelem dotace bylo spolufinancování celostátní sportovní akce:“ Integračního turnaje ve sjednocené kopané, Bystré 2013″
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Zámecké slavnosti 2015 Účelem dotace bylo spolufinancování celostátní společenské a kulturní akce:“ Zámecké slavnosti 2015″
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Integrační turnaj ve sjednocené kopané 2017 Účelem dotace bylo spolufinancování celostátní sportovní akce:“ Integračního turnaje ve sjednocené kopané, Bystré 2017″
Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny
Tvořme spolu, pomáhejme spolu Přínosem projektu byla společná snaha obyvatel domova a lidí z regionu pomoci potřebným. V rámci projektu se uskutečnily tvořivé dílny, vánoční trhy, dražby sošky pražského jezulátka a bleší trh. Výnos ve výši 14 762 Kč byl předán humanitární organizaci CSI.
Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny
Den v cizí kůži Účelem projektu je ukázat, jak se žije “ v cizí kůži“. Přinesl poznání, jak se žije handicapovaným – imobilním, mentálně postiženým, nevidomým či jak se žije seniorům.
Program:“ Mládež v akci“ , Česká národní agentura Mládež MŠMT
Umění nezná hranic Projektem se financovaly některé volnočasové aktivity klientů domova. Aktivity se uskutečnily ve spolupráci se ZUŠ Bystré a Společností pro pomoc mentálně postiženým ( z projektu byl například hrazen pobyt klientů na Letním táboře rodičů a dětí v Daňkovicích.)
Program:“ Mládež v akci“ , Česká národní agentura Mládež MŠMT
Existují jen hranice, které v sobě a mezi sebou sami vytváříme Projekt mezinárodní výměny mládeže mezi DNZ Bystré a Domovem sociálnych služieb Osadné na Slovensku.
Mezinárodní visegradský fond
Hranice nás nerozdělují Projektem se spolufinancoval týdenní pobytu 9 klientů DNZ s doprovodem ve Slovenském ráji. Projektu se  zúčastnila také delegace z DSS Osadné a Domova pomocy spolecnej ve Slesině ( Polsko).
Nadace OKD
Dejme šanci dalším klientům Projektem se řeší rekonstrukce dřevoobráběcích dílen DNZ. Jedná se o nákup strojního vybavení, rekonstrukci pracovních stolů, nákup dílenského stolu pro vozíčkáře. Dále se řeší rekonstrukce elektroinstalace, odsávání od pracovních stolů.
Nadace Preciosa
Naděje pro další klienty Přínosem projektu bylo rozšíření kapacit dřevoobráběcích dílen a jejich dovybavení dřevoobráběcími stroji, tak aby dílna kapacitně vyhovovala zájmu klientů o daný obor.
Nadace Preciosa
Výroba ručního papíru – šance pro handicapované a pro přírodu Projekt šeší vybavení terapeutických dílen – výroby ručního papíru. Jedná se o nákup přístojů ( mixéru) misek apod.
Expediční fond, Hedvábná stezka
Expedice: “YRTATÉKOSYV, aneb Tatry nás nezlomí“ Projekt spolufinancoval pobyt klientů ve Vysokých Tatrách.
Expediční fond, Hedvábná stezka
Za pokladem Indiana Jonese, aneb poznáváme sami sebe Jedná se o projekt sportovně- turistické výpravy na kolech a člunech s prvky dobrodružství.
Olivova nadace
Vybavení Domova na zámku Bystré antidekubitními matracemi Cílem projektu je nákup antidekubitních matrací určených pro 9 imobilních klientů Domova na zámku Bystré do 18. let.
Jedná se o klienty s mentálním postižením a přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou. Jsou upoutáni na lůžko a riziko proleženin je trvalou hrozbou.
Olivova nadace
Mobilitou k větší samostatnosti Projektem jsme chtěli pomoci 7 imobilním klientům domova do 18 let, kteří mají tělesné postižení a nemohou se pohybovat bez invalidního vozíku.
Nadace Partnerství
Ani kapka nazmar! Cílem projektu bylo snížení spotřeby vody v domově. Z projektu se zakoupilo 28 ks spořičů vody do vodovodních baterií a 27 ks spořičů do sprchových baterií, dále 1000 m3 nádrž na dešťovou vodu.
Nadace Partnerství
Šance pro Tilii Projekt řeší bezplatné posouzení a ošetření stromu – Lípy velkolisté na p.č.2545.
PROJEKT    RENAISSANCE
Magnetoterapeutický přístroj do domova Projekt řešil dodávku „VIERA – obří magnetoterapeutického kruhu“.
Město Bystré
Zámecké slavnosti 2015 Projekt řešil spofinancování  pořádání kulturní a společenské aktivity domova:“ Zámeckých slavností 2015″.
Město Bystré
Instalace sochy Sv. Anežky České v Domově na zámku Bystré Projekt řešil spofinancování instalace sochy sv. Anežky České v DNZ.
Státní fond životního prostředí ČR
Solární systém na ohřev TUV a vytápění pro objekt Zátiší Cílem projektu je snížení energetické náročnosti ohřevu TUV a topení o 120 GJ/rok
Nadace Jistota Komerční banky, a.s.
 Financování zvedacího zařízení pro zlepšení péče o nepohyblivé pacienty Nákup zvedacího zařízení typu Viking M určeného pro klienty s mentálním a kombinovaným  postižením s omezenou pohyblivostí.
Nadace ČEZ
 Vozíček – pomocník na cestě k druhým Nákup elektrického vozíku pro  imobilní osoby s mentálním postižením
Nadace Agrofert
Hipoterapie pro mentálně postižené Spolufinancování hipoterapie pro klienty domova

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: “Transformace DNZ Bystré“podal zřizovatel domova, Pardubický kraj v roce 2017 v rámci 49. výzvy IROP – „Deinstitucionalizace sociálních služeb“, reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005860.

Projekt řeší problém institucionálního charakteru stávající sociální služby s ústavními rysy, který chce Domov na zámku Bystré nahradit nově vytvářenou sítí sociálních služeb poskytovaných v komunitě.

První etapa projektu začala zpracováním projektového záměru, sestavením projektového týmu a zpracováním stavební projektové dokumentace. Po výběru dodavatele byla zpracována projektová dokumentace. Generálním projektantem se stala společnost SINC s.r.o.

Zahájení stavby obou nových objektů generálním dodavatelem, společností Stating s.r.o., započalo v březnu 2018. Práce byly ukončeny v květnu 2019.

Investorem nových domků je Pardubický kraj za přispění Evropské unie. Náklady na stavby, včetně vnitřního vybavení obou objektu dosáhly výše 41,5 mil. Kč.   Z evropských fondů bylo hrazeno 85 procent finančních prostředků. Pardubický kraj se podílel 10 procenty a ze státních prostředků bylo hrazeno 5 procent.

Projekt přinese do života obyvatel domova velké změny. Nesporným přínosem je zvýšení kvality poskytované sociální služby, více soukromí pro klienty, kteří budou mít k dispozici více jednolůžkových pokojů (dvoulůžkových omezeně).

Cílem projektu je transformace ústavní pobytové sociální služby. Domov na zámku Bystré chce poskytovat takové sociální služby, které klientům umožní žít v přirozeném prostředí společnosti. Služby budou poskytovány na základě individuálního přístupu, respektování práva a budou odpovídat potřebám a možnostem klientů. Stávající institucionální sociální služba s ústavními rysy má být nahrazena nově vytvářenou sítí sociálních služeb poskytovaných v komunitě. Cíle vychází z analýzy situace klientů ve vtahu k jejich individuálním potřebám, sociálním vazbám, dovednostem a individuálním možnostem zvyšování samostatnosti. Domov chce podporovat jejich schopnosti, dovednosti, získání sebedůvěry, uvědomění si zodpovědnosti za sebe sama, podpořit klienty ve využívání veřejných služeb a návazných sociálních služeb a v začleňování do běžného života společnosti. Praxe dokazuje, že pobytovou sociální službu lze poskytovat i v domácím prostředí.

Nejdůležitější přínosem je přiblížení života klientů běžnému způsobu života lidí.  Přiblížení k dalším lidem, komunitní způsob života. V mnoha případech půjde také o lepší dostupnost pro rodinné příslušníky (v Poličce lepší dopravní spádovost).  Realizací projektu dojde k rozšíření sítě sociálních služeb v městě Polička, kde dosud chybí pobytové sociální služby. V případě zájmu o tyto služby bude v případě volných kapacit, tato služba nabídnuta v místě působení. Předpokladem je, že si tyto služby najdou své uživatele z řad občanů regionu Poličky.

 

 

 

 

 

       

Projekt „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III“ podporuje mj. také službu Sociálně terapeutické dílny Domova na zámku Bystré
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Žadatel projektu: Pardubický kraj

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589

Období realizace projektu

Zahájení realizace projektu: 01. 07. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb prevence na území Pardubického kraje pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

V rámci projektu je podporována také služba Sociálně terapeutické dílny (STD). Tato služba je poskytována osobám se zdravotním postižením prostřednictvím dlouhodobého a pravidelného zdokonalování pracovních návyků a dovedností sociálně pracovní terapií, která zvyšuje šance pro začlenění do přirozeného sociálního prostředí, případně na trh práce. Prostřednictvím účelové dotace je zajišťována služba STD také v Domově na zámku Bystré.

Domov na zámku Bystré získá díky dotaci na Sociálně terapeutické dílny za dané období částku 8 082 000,- Kč.

 

 

 

        

Projekt: “DNZ BYSTRÉ, REKONSTRUKCE DOMU V BYSTRÉM“ podal zřizovatel domova, Pardubický kraj v roce 2020 v rámci 101. výzvy IROP ,
prioritní osa: 6 REACT- EU, SC 6.1. Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností,
reg. číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016488.

Cílem projektu je zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb pro uživatele pobytové služby DOZP a CHB, vytvoření aktivizačního centra. Díky rekonstrukci objektu dojde ke snížení energetické náročnosti  budovy a tím k úsporám za provoz. Součástí projektu je i vybudování zázemí pro pracovníky sociálních služeb.

 • Datum zahájení projektu: 16.6.2020
 • Datum ukončení projektu: 31.8. 2021
 • Náklady celkem v Kč: 16 499 941,69
 • Celkové způsobilé výdaje v Kč: 11 583 057,79
 • Dotace EU v Kč: 9 845 599, 12
 • Dotace z rozpočtu ČR v Kč: 579 152,89
 • Vlastní zdroje Pardubického kraje v Kč: 1 158 305, 78
 • Projektant: Sinc s.r.o.
 • Generální dodavatel stavby: PP-GROUP.cz s.r.o.

 

    

 

Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením

Together for change – a common reflection on promoting the rights of people with disabilities

Příjemce podpory: Centrum podpory transformace, o.p.s.

Registrační číslo žádosti LP-HRMGSA-022

Termín realizace projektu 1.12.2021 – 30.4.2024

Projekt se zaměřuje na život lidí se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb a jejich možnost prosazovat a v každodenní praxi uplatňovat svá práva. Projekt reaguje na aktuální situaci, kdy ústavy a velké instituce jsou stále prostředím, kde dochází k porušování lidských práv a klienti nemají příliš možností, aby na jejich případné porušování mohli poukazovat, mnohdy ani nevědí, na co mají právo.

Cílem projektu je zlepšit chápání práv osob s postižením žijících v sociálních službách a to u pracovníků v přímé péči, vedení sociálních služeb a úředníků. Tedy u lidí, kteří rozhodují o životech osob s postižením, o jejich zapojení do běžného života, podpoře, kterou dostanou.

Projekt je postaven na principu, že podstatu problému lze nejlépe pochopit, pokud ho sdělí přímo dotčená osoba (klient, osoba s postižením) nebo kolega z oboru, který má odpovídající zkušenost z praxe. Tento přístup se promítá celým projektem od jeho nastavení přes aktivity až po výstupy. Do projektu je zapojeno osm zařízení – poskytovatelů pobytových soc. služeb ze dvou krajů. Každé ze zapojených zařízení je v jiné fázi transformace, některá jsou před jejím zahájením. V rámci projektových aktivit – workshopy, supervizní meetingy, kulaté stoly jsou pracovníci partnerských organizací společně zapojeni a mohou tak využívat společného sdílení zkušeností. Významnou inovací je zapojení zástupci z řad klientů do projektových aktivit, jejichž svědectví a zkušenosti pomáhají odkrýt zákonitosti i možnosti, které si člověk, který zkušenost jako klient nemá, nemusí vůbec uvědomit.

V rámci konferencí a propagačních aktivit (včetně klíčového výstupu eBook) jsou pak závěry z aktivit i celá problematika práv osob s postižením komunikována vůči poskytovatelům služeb nezapojených do projektu. Ti pak společně s pracovníky partnerů budou formovat společnou platformu podporující sdílení praxe směřující ke zlepšení práv a postavení osob s postižením ve společnosti a to i po ukončení projektu.

Partneři projektu:

Jihomoravský kraj:

 • Domov Horizont
 • Habrovanský zámek
 • Domov u lesa Tavíkovice
 • Emin zámek

 

Pardubický kraj

 • Domov na rozcestí Svitavy
 • Domov na zámku Bystré
 • Domov pod Kuňkou, Ráby
 • Domov sociálních služeb Slatiňany

Projekt je financován fondy EHP a Norska.

www.eeagrants.cz, www.norwaygrants.cz

 

 

Skip to content