Poslání

Posláním služby „chráněné bydlení“ je realizace samostatného bydlení s podporou za účelem sociální integrace lidí s mentálním postižením do běžné společnosti. Podpora spočívá především v dlouhodobém upevňování a rozvíjení osobních a společenských návyků a pracovních dovedností.

Komu je sociální služba CHB určena?

 • Centrum sociálních služeb Bystré poskytuje pobytovou sociální službu v chráněném bydlení osobám od 18-ti let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně.

Jaké jsou naše cíle?

 • hlavním cílem je nalezení, rozvíjení a využití zjevných i skrytých možností a schopností každého klienta.
 • podpora klientů při zvládání každodenní péče o sebe sama.
 • podpora klientů při zvládání chodu domácnosti – pomoc a podpora v rozvíjení konkrétních dovedností a rozumových schopností klientů spojených s běžným chodem domácnosti (úklid, praní prádla, nakupování, vaření, údržba domácích spotřebičů, hospodaření s penězi, péče o domácí zvíře, údržba okolí domu a společných prostor atd.).
 • podpora klientů při uplatňování jejich práv, svobod a oprávněných zájmů- zejména pomoc a podpora při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a při vyřizování běžných záležitostí.
 • podpora klientů při využívání veřejně dostupných služeb – pomoc a podpora v kontaktu s úřady, soudy, poštou, bankou, lékařem, orientace ve městě, orientace v čase, orientace v cestování a jízdních řádech, ve využívání informačních zdrojů.
 • podpora klientů v zapojení se do pracovních aktivit – využívání nabídky pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce.
 • podpora klientů při smysluplném využívání volného času – podpora v hledání aktivit v rámci zařízení i mimo něj, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.
 • podpora klientů při začleňování do života ve městě, udržování a upevňování vztahů s rodinou, navazování nových kontaktů a přátelství.

Zásady poskytované sociální služby:

 • Individuální přístup – různí klienti mají různé schopnosti a potřeby.
 • Důstojnost – respektování práv klientů.
 • Nezávislost – podpora klientů v nezávislosti na poskytované sociální službě.
 • Diskrétnost – pracovníci dbají na dodržování mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech.
 • Včasnost – sociální služba se snaží dle svých možností a možností klienta řešit jeho potřeby v
 • co nejkratším čase.
 • Rovnost a nestrannost– stejný přístup ke všem klientům (neupřednostňování klientů).
 • Týmová práce a jednotnost přístupu.
 • Přizpůsobivost – míra sociální služby se mění v závislosti na potřebách klientů.
 • Kvalita – sociální služba je zajišťována odbornými pracovníky, kteří si stále zvyšují své odborné znalosti a praktické zkušenosti