Stanovení výše úhrad za poskytování sociálních služeb chráněné bydlení dle § 51 v Centru sociálních služeb Bystré od 1.3.2024

Výše úhrad se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 17.

Úhrada se skládá z těchto položek:

 • úhrada za ubytování
 • úhrada za stravování
 • úhrada za péči
 • úhrada za fakultativní činnosti, pokud jsou sjednány
1. Výše úhrad za poskytnutí ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování:
305,- Kč denně/lůžko
Měsíční úhrada za ubytování se vypočte jako násobek stanovené denní úhrady a počtu dní v měsíci.

Dle legislativy platné od 01.01.2023 může být sazba za poskytnutou péči pro klienty odlišná podle počtu hodin poskytnuté péče. Pro péči poskytnutou v rozsahu do 80 hodin za měsíc platí sazba  155 Kč/hod. Pro péči poskytnutou nad 80 hodin za měsíc platí sazba 135 Kč/hod.

 

2. Výše úhrad za poskytnutí stravy:
a) samostatné stravování z vlastních surovin bez úhrady
    podpora a pomoc pracovníka při příprava jídla z vlastních surovin – úkon péče 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
b) za zajištění celodenní stravy

c) za zajištění oběda

255,-Kč/denně

115,- Kč/oběd

3. výše úhrad za péči:
a) dle skutečného spotřebovaného času  nezbytného k  zajištění výkonu 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník

V případě, že vyúčtovaná částka za skutečně poskytnuté úkony péče v CHB bude vyšší, než výše přiznaného příspěvku na péči, má klient možnost při sjednání Smlouvy o poskytnutí sociální služby požádat o platbu úhrady pouze do výše přiznaného příspěvku na péči.  

Sazebník úhrad úkonů péče v Chráněném bydlení CSS Bystré

1) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
a) pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
b) pomoc při údržbě domácích spotřebičů 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
c) podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupem a běžnými pochůzkami 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník

 

2) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů  s přirozeným sociálním prostředím 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
b) nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
c) zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
d) podpora v oblasti partnerských vztahů 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
e) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník

 

3) Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
a) doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
b) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
c) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
při dalších aktivitách, podporujících sociální začlenění osob 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník

 

4) Sociálně terapeutické činnosti:
a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník

 

5) Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost
a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník

 

6) Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
a) pomoc při úkonech osobní hygieny 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
c) pomoc při použití WC 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
4. výše úhrad za péči fakultativní činnosti:
 1. Fakultativními činnostmi nejsou základní činnosti poskytované služby. Fakultativní činnosti jsou poskytovány nad rámec základních činností a nejsou hrazeny základní úhradou.
 2. Za využívání služeb platí klient úhradu na základě platného ceníku stanoveného touto směrnicí, a to hotově do pokladny nebo bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Úhradu fakultativních služeb a jejich vyúčtování provádí poskytovatel do konce měsíce, za který byla služba poskytnuta.
 3. Centrum sociálních služeb Bystré stanovuje v souladu s § 35 odst. 4 a § 77 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozsah poskytovaných fakultativních služeb a ceník činnosti těchto služeb.

 

a) doprava

 • doprava na osobní zájmové aktivity mimo CSS, na kterých se CSS nepodílí. Za tyto zájmové aktivity se považují zejména sportovní a kulturní akce, hipoterapie. Při dopravě více klientů se úhrada za dopravu dělí mezi tyto klienty. V úhradě za dopravu jsou také započítány náklady na doprovod klienta.
 • doprava klienta k rodině nebo osobám blízkým,

V případě dopravy klienta za jeho soukromými věcmi, které si zaslouží zvláštního zřetele (úmrtí v rodině, vážný zdravotní stav rodičů, doprava na pohřeb a zpět) s podmínkou, že klient nemá na úhradu fakultativních činností. V tomto případě může být od účtování fakultativní činnosti se souhlasem ředitele upuštěno.  V úhradě za dopravu jsou také započítány náklady na doprovod klienta.

 • 12,- Kč za 1 km/osobní automobil
 • 16,- Kč za 1 km/vícemístný automobil

 

b) kopírování, tisk

Možnost kopírování různých formátů, černobíle i barevně. Hlavním zdrojem kalkulace jsou náklady na spotřební materiál a papír, dále na spotřebu elektřiny, servis a opravy, účast pracovníka CSS Bystré při úkonu.

cena do 15% pokrytí cena nad 15% pokrytí
Cena prodejní černobílý tisk v Kč  A4 6,00 9 Kč
Cena prodejní  barevný tisk/kopie v Kč  A3 10,00 16,00

Celková částka za vyúčtované FČ je zaokrouhlena na celé koruny.

Schválil: Mgr. Ivo Musil