Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji

(projekt spolufinancován ESF plus prostřednictvím OPZ plus)

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000408

 

Prioritní osa OPZ plus: 2 – Sociální začleňování

 

Období realizace projektu:

Zahájení realizace projektu:  01. 09. 2022

Ukončení realizace projektu: 30. 04. 2026

 

Účel dotace:

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných sociálních služeb na území Pardubického kraje. V průběhu realizace projektu budou podpořeny tyto druhy sociálních služeb: azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení a osobní asistence (výhradně pro osoby s PAS). Uživateli těchto služeb jsou osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené. Poskytování těchto služeb bude přispívat k eliminaci sociálních jevů, které mají velký vliv na sociální vyloučení cílových skupin.

 

Výše dotace a režim financování:

Celkové způsobilé náklady: 240 470 118,00 Kč (100%)

Pardubický kraj (vlastní financování): 24 047 011,80 Kč (10%)

Dotace: 216 423 106,20 Kč (90%)

z toho z ESF plus184 524 745,05 Kč (76,735%)

z toho státní rozpočet ČR31 898 361,15  (13,265%)

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit, v období od 1. 1. 2023 – do 31. 12. 2025, dostupnost vybraných sociálních služeb sociální péče a sociální prevence pro osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené. Jedná se o služby poskytované na území Pardubického kraje, které jsou součástí krajské sítě sociálních služeb a jejich poskytovatelé byli pověřeni k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu. Cílem projektu je nejen zachování rozsahu služeb stávajících (239 míst v azylových domech (AD), 29 míst ve službě domy na půl cesty (DPC), 148 míst kapacity v sociálně terapeutických dílnách (STD), což odpovídá 43 úvazků pracovníků v přímé péči a 8,75 úvazků pracovníků v přímé péči ve službě podpora samostatného bydlení (PSB), ale zaměřit se i na jejich rozvoj v oblastech, které si žádají rozšíření současných kapacit. V rámci projektu počítáme s rozvojem sociální služby sociálně terapeutické dílny, a to navýšení kapacit odpovídající 4 úvazkům pracovníků v přímé péči, u azylových domů s cílovou skupinou rodiny s dětmi plánujeme navýšení o 20 lůžek. V sociální službě podpora samostatného bydlení dojde do konce roku 2025 k nárůstu úvazku pracovníků v přímé péči o hodnotu 0,75. Projektem bude financovaná zcela nová služba osobní asistence (OA), která bude specificky zajištovat podporu osobám s podporou autistického spektra, a to od roku 2023 – 2024 ve výši 3 úvazky pro pracovníky v přímé péči a v roce 2025 předpokládáme navýšení ještě o 2 úvazky. Poskytování stávajících služeb, případně jejich rozvoj, je v souladu s aktuálním Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pk a výhledem na další období. Dalšími cíli projektu je minimalizovat rizika sociálního vyloučení podpořených osob, které se nacházejí v obtížné životní situaci, zvýšit kompetence klientů podpořených služeb, neboť jsou předpokladem pro jejich uplatnění ve většinové společnosti a na trhu práce a snížit výskyt sociálně patologických jevů.

 

Aktivity v projektu

Projektem bude realizováno pět aktivit: SSL 01 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL azylové domySSL 02 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL domy na půl cestySSL 07 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL sociálně terapeutické dílnySSL 06 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL podpora samostatného bydlení a SSL 05 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL osobní asistence (výhradně pro osoby s PAS). Podpořené sociální služby budou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v souladu s aktuálním Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pk. Projekt předpokládá podporu 27 sociálních služeb (9AD, 3 DPC, 11 STD, 3 PSB a 1 OA). Podporou těchto služeb očekáváme zlepšení či obnovu schopností jejich uživatelů a zamezit jejich sociálnímu vyloučení. Sociální práce s klienty bude směřována ke zvyšování jejich kompetencí, mobilizaci schopností a dovedností, k větší samostatnosti, ale i k zamezení závislosti na poskytované službě. Od uživatelů sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, podpora samostatného bydlení a osobní asistence je vyžadovaná jejich finanční spoluúčast. Služby zařazené do projektu jsou součástí krajské sítě sociálních služeb Pk a jejich poskytovatelé budou pověřeni k poskytování sociální služby jako služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011. V rámci inovativnosti projektu vznikne Metodika spolupráce OSPOD x AD. Důvodem pro vytvoření této metodiky je zvyšování kvality sociální služby díky dobré vzájemné spolupráci s viditelným pozitivním dopadem na klienta a skutečnost, že v současné době není nastavena jednotná praxe a vyjasnění kompetencí AD. Vznik metodiky reaguje na poptávku obou zainteresovaných stran a předpokládá se, že vyjasnění kompetencí a popis konkrétních témat napomůže větší transparentnosti při kontrolní činnosti, kterou je krajský úřad vůči oběma aktérům povinován. Výsledným efektem metodiky by měla být dobře nastavená spolupráce a ucelená podpora klientům.

 

Aktivita SSL 01 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL azylové domy:

V rámci této aktivity bude zajištěna dostupnost této sociální služby v rámci stávající kapacity 239 lůžek na území Pk. V roce 2025 se plánuje její rozvoj ve výši 20 lůžek pro cílovou skupinu rodiny a matky s dětmi. Projekt předpokládá podpořit 9 stávajících AD, které poskytují 68 lůžek pro rodiny s dětmi, 129 lůžek je určeno pro ženy a matky s dětmi a 42 lůžek je určeno pro osamělé muže a ženy. Uživatelé těchto služeb jsou osoby bez vhodného bydlení, sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené. Služby AD napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení těchto osob. Cílem je napomáhat osobám k překonání nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Pracovníci azylových domů pomáhají svým klientům při řešení problémů, které se týkají nejčastěji absence nebo nevhodného bydlení, při řešení běžných záležitostí jako je sociální poradenství, nácvik péče o domácnost, finanční hospodaření, podpora při výchově a školní výuce dětí. Další oblastí podpory je pomoc při upevňování kontaktů s rodinou a další dovednosti, které jsou důležité pro sociální začlenění. V rámci rozvoje služby AD je dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pk potřeba vyřešit nedostupnost služby azylového bydlení pro rodiče a rodiny s dětmi v ORP Polička. Sociální služba AD počítá s finanční spoluúčastí klienta.

 

Aktivita SSL 02 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL domy na půl cesty:

Tato sociální služba bude poskytována, ve stávající kapacitě 29 lůžek, ohroženým mladým dospělým bez přístřeší nebo s nevhodným ubytováním, a to na přechodnou dobu. Většina klientů přicházející do této služby je bez zaměstnání nebo bez pracovních návyků, s dluhy a v mnoha případech i se zkušeností s užíváním návykových látek. Uživatelům této služby často chybí motivace k řešení své nepříznivé situace. Kromě ubytování nabízí tato služba odbornou podporu při vstupu do běžného a samostatného života. Služba je určena pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro péči o děti a mládež, náhradní rodinnou péči nebo jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby nebo pro osoby z nefunkčních rodin. V rámci této služby je poskytována i terapeutická činnost, případně je navázána spolupráce s organizací, která tuto péči poskytuje. Sociální služba DPC počítá s finanční spoluúčastí klienta.

 

Aktivita SSL 05 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL osobní asistence:

Osobní asistence pro osoby výhradně s PAS (poruchou autistického spektra) je terénní sociální službou, která bude podpořena v rámci projektu. Jedná se na území Pk o zcela novou službu, spadající do rozvojové části projektu. Zahájení poskytování této služby je shodné se začátkem financování sociálních služeb projektem, tj. od 1. 1. 2023. Služba je určena osobám, pro které je charakteristická kombinace mentálního postižení a problémového chování náročného na péči. Tato sociální služba je klientům poskytována individuálně prostřednictvím osobního asistenta. Jedná se o podporu při zvládání běžných sociálních situací v přirozeném prostředí (v domácnosti klienta, v rámci trávení volného času, cestování a při rozvoji schopností, dovedností a návyků). Péče o tyto osoby je velmi náročná a vyčerpávající. Sociální služba OA počítá s finanční spoluúčastí klienta.

 

Aktivita SSL 06 – Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL podpora samostatného bydlení:

Podpora samostatného bydlení (PSB) je terénní sociální služba. Poskytována je osobám, které jsou omezené v soběstačnosti, a to z důvodu zdravotního postižení či chronického onemocnění včetně duševního a vyžadují pomoc od jiného člověka. Služba je klientům PSB poskytována v jejich přirozeném prostředí tak, aby mohli žít samostatně. Pracovníci služby klienty motivují k zodpovědnosti za své chování a rozhodování, podporují jejich sociální schopnosti a dovednosti a snahu o pracovní uplatnění. Obsahem sociálních služby PSB je poskytovat jejím uživatelům podporu v základních činnostech péče o domácnost (úklid, nákupy, vaření, hospodaření s penězi..) o vlastní osobu (osobní hygiena, praní prádla, výběr vhodného oblečení…) nebo jim pomáhat ve zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím (např. úřední záležitosti, doprovod k lékaři, možnost trávení volného času…). Rozsah a formu podpory stanovují společně klient a pracovník služby. Sociální služba PSB počítá s finanční spoluúčastí klienta.

 

Aktivita SSL 07- Zajištění dostupnosti a rozvoje SSL sociálně terapeutické dílny:

V rámci této aktivity bude podpořena sociální služba sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním, a to v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pk v aktuálním znění. Uživatelé této služby mohou prostřednictvím dlouhodobého a pravidelného zdokonalování pracovních návyků a dovedností, sociálně pracovní terapií zvýšit svoje šance pro začlenění do přirozeného sociálního prostředí, případně na chráněný nebo otevřený trh práce. V rámci projektu, bude podpora této služby spočívat v jejím financování, a to poskytnutím vyrovnávací platby formou dotace/příspěvku na provoz PO Pk a to pouze na zajištění její základní činnosti. V rámci rozvoje této služby je plánováno v roce 2025 rozšířit kapacitu v ORP Polička o 10 – 12 míst, což odpovídá cca 4 úvazkům pracovníků přímé péče. Tento druh sociální služby je poskytován bez finanční spoluúčasti klienta.

 

U poskytovatelů podpořených projektem bude provedena minimálně jedna kontrola na místě.

 

Dotační řízení

Finanční podpora sociálních služeb slouží pouze k financování běžných výdajů v rozsahu základních činností sociálních služeb. Podporované sociální služby jsou financovány formou vyrovnávací platby, upravené Rozhodnutím č. 2012/21/EU. Řízení pro poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace (v případě příspěvkových organizací Pk se nejedná o dotaci, ale příspěvek na provoz) proběhlo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Postup a způsob realizace dotačního řízení je stanoven v „Metodice pro poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace/příspěvku na provoz na podporu služeb sociální péče a prevence poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci projektu Pk financovaných prostřednictvím OPZ+“.

Dotační řízení bylo zahájeno zveřejněním výzvy k podání žádosti o dotaci/příspěvku na provoz PO PK na období od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025. Žádosti o dotaci byly předkládány v termínu od 24. 10. 2022 do 14. 11. 2022. Konečné návrhy dotací byly schváleny Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 21. 2. 2023, usnesením Z/267/23.

 

Příjemci dotace/příspěvku na provoz PO Pk:

 

Azylové domy:

 • Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
 • Cesta pro rodinu, z.ú.
 • Domov pro rodinu, z.s.
 • Město Svitavy
 • Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU
 • Oblastní spolek ČČK Svitavy
 • SKP-CENTRUM, o.p.s. (AD pro muže)
 • SKP-CENTRUM, o.p.s. (Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi)
 • SKP-CENTRUM, o.p.s. (Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě)

 

Domy na půl cesty:

 • Cesta pro rodinu, z.ú.
 • Květná Zahrada, z.ú.
 • SKP-CENTRUM, o.p.s.

 

Sociálně terapeutické dílny:

 • Domov na rozcestí Svitavy
 • Centrum sociálních služeb Bystré
 • Domov pod hradem Žampach
 • Domov u studánky
 • Charita Moravská Třebová
 • Momo Chrudim, o.p.s.
 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
 • Oblastní charita Polička
 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí
 • Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s.
 • Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Podpora samostatného bydlení:

 • Domov na rozcestí Svitavy
 • Centrum sociálních služeb Bystré