Projekt: “Transformace DNZ Bystré“podal zřizovatel domova, Pardubický kraj v roce 2017 v rámci 49. výzvy IROP – „Deinstitucionalizace sociálních služeb“, reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005860.

Projekt řeší problém institucionálního charakteru stávající sociální služby s ústavními rysy, který chce Domov na zámku Bystré nahradit nově vytvářenou sítí sociálních služeb poskytovaných v komunitě.

První etapa projektu začala zpracováním projektového záměru, sestavením projektového týmu a zpracováním stavební projektové dokumentace. Po výběru dodavatele byla zpracována projektová dokumentace. Generálním projektantem se stala společnost SINC s.r.o.

Zahájení stavby obou nových objektů generálním dodavatelem, společností Stating s.r.o., započalo v březnu 2018. Práce byly ukončeny v květnu 2019.

Investorem nových domků je Pardubický kraj za přispění Evropské unie. Náklady na stavby, včetně vnitřního vybavení obou objektu dosáhly výše 41,5 mil. Kč.   Z evropských fondů bylo hrazeno 85 procent finančních prostředků. Pardubický kraj se podílel 10 procenty a ze státních prostředků bylo hrazeno 5 procent.

Projekt přinese do života obyvatel domova velké změny. Nesporným přínosem je zvýšení kvality poskytované sociální služby, více soukromí pro klienty, kteří budou mít k dispozici více jednolůžkových pokojů (dvoulůžkových omezeně).

Cílem projektu je transformace ústavní pobytové sociální služby. Domov na zámku Bystré chce poskytovat takové sociální služby, které klientům umožní žít v přirozeném prostředí společnosti. Služby budou poskytovány na základě individuálního přístupu, respektování práva a budou odpovídat potřebám a možnostem klientů. Stávající institucionální sociální služba s ústavními rysy má být nahrazena nově vytvářenou sítí sociálních služeb poskytovaných v komunitě. Cíle vychází z analýzy situace klientů ve vtahu k jejich individuálním potřebám, sociálním vazbám, dovednostem a individuálním možnostem zvyšování samostatnosti. Domov chce podporovat jejich schopnosti, dovednosti, získání sebedůvěry, uvědomění si zodpovědnosti za sebe sama, podpořit klienty ve využívání veřejných služeb a návazných sociálních služeb a v začleňování do běžného života společnosti. Praxe dokazuje, že pobytovou sociální službu lze poskytovat i v domácím prostředí.

Nejdůležitější přínosem je přiblížení života klientů běžnému způsobu života lidí.  Přiblížení k dalším lidem, komunitní způsob života. V mnoha případech půjde také o lepší dostupnost pro rodinné příslušníky (v Poličce lepší dopravní spádovost).  Realizací projektu dojde k rozšíření sítě sociálních služeb v městě Polička, kde dosud chybí pobytové sociální služby. V případě zájmu o tyto služby bude v případě volných kapacit, tato služba nabídnuta v místě působení. Předpokladem je, že si tyto služby najdou své uživatele z řad občanů regionu Poličky.