Centrum sociálních služeb Bystré je domov, ve kterém poskytujeme pobytovou sociální službu osobám od 18 let věku s mentálním postižením, popřípadě s kombinovaným postižením. Individuálním přístupem podporujeme smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu.

Komu je sociální služba DOZP určena?

 • Centrum sociálních služeb Bystré poskytuje pobytovou sociální službu v domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám s mentálním postižením od 18 let věku, které mohou mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení.

Co nabízíme

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel denně, odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Každý klient má klíčovým pracovníkem zpracovaný svůj individuální plán, ve kterém je zaznamenán rozsah poskytovaných služeb dle individuálních potřeb klienta.

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu je realizována dle individuálních potřeb klienta;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Tato činnost je klientům zprostředkovaná aktivizační pracovnicí, která dochází za klienty do domů. K aktivizaci klientů jsou využity prostory domu či zahrady. V Bystrém je rovněž využíván prostor v aktivizační místnosti v nově zrekonstruované budově na ul. Školní. V Poličce je k dispozici bezbariérová místnost v domě na ul. Čsl. Armády  či městský park apod.

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podpora při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je zajištěna pracovníky přímé péče. Nejčastěji se jedná o využívání běžně dostupných služeb města, jako je např.: kadeřnictví, pedikúra, místní obchody, pošta, návštěva lékaře, apod. Účastní se akcí pořádaných městem, či jinými složkami, např. hudební vystoupení, festivaly, výstavy, sportovní akce, apod.

 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V této oblasti je podpora klientům poskytována zejména prostřednictvím sociální pracovnice a klíčového pracovníka, popřípadě opatrovníka. Zpravidla se jedná o vyřizování úředních záležitostí.

 • v případě potřeby zajišťuje doprovod klienta k lékařům zdravotní personál nebo službu konající pracovník přímé péče; lékařská péče probíhá v ordinacích lékařů.

Jaké jsou naše cíle?

 • rozvinout schopnosti klientů a snížit jejich závislost na službě

klient dostane podporu v tom, aby se naučil oblékat, základům osobní hygieny, stravování, hospodařit s penězi, se svými věcmi, využívat svůj volný čas;

 • podporovat osobní zájmy klientů

možnost výběru zájmových, aktivizačních a terapeutických činností;

 • využívat vnějších běžně dostupných služeb, zapojení do okolní společnosti

klient má možnost využívat služeb ve městě –  kadeřník, kosmetika, kino, knihovna, pošta, cykloservis, krytý bazén, cukrárna, účastnit se společných akcí s veřejností.

 • podpora a pomoc klientům při vyhledávání pracovních příležitostí

podporovat klienty v rozvoji pracovních dovedností, při práci v domácnosti, na zahradě a v terapeutických dílnách;

 • podpora v naplnění potřeb klienta

individuální přístup ke klientovi, respektování jeho individualit, týmová práce a jednotnost postupu, spolupráce zdravotního personálu, pracovníků v přímé péči, ostatního personálu, rodičů, předávání zkušeností a poznatků, spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb;

 • udržovat, navazovat a upevňovat kontakt s rodinou a přáteli

podpora klienta při navazování a upevňování pravidelného ústního, písemného, telefonického, elektronického kontaktu s rodinou a přáteli;

 • poskytovat podporu v celoživotním vzdělávání

možnost klienta docházet do Základní umělecké školy Bystré, spolupráce se Speciální mateřskou školou a a základní školou Polička, rozvíjení vědomostí, dovedností, návyků a osobních zájmů klienta;

 • poskytovat podporu ve vzdělávání zaměstnancům, motivovat je pro další práci v zařízení

program dalšího vzdělávání zaměstnanců, písemně zpracovaný postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců; Zásady poskytování sociálních služeb

 • zásada dodržování práv klientů,
 • zásada respektování volby a rozhodnutí klienta,
 • zásada týmové práce a jednotného přístupu;
 • zásada individuálního přístupu ke klientovi,
 • zásada trpělivosti, vytrvalosti, tolerance, důvěry a bezpečí;
 • zásada přizpůsobivosti – míra sociální služby se mění v závislosti na potřebách klientů.