Hodnocení naplnění cílů služby Podpora samostatného bydlení za rok 2023

Základní informace:    

Služba Podpora samostatného bydlení, kterou poskytuje Centrum sociálních služeb Bystré, je poskytována celoročně a je koncipována jako terénní asistence osobám s lehkým mentálním postižením podporující jejich samostatný, soběstačný, důstojný a plnohodnotný způsob života uprostřed běžné komunity. Míra podpory je vždy sjednána dle individuálních potřeb každého klienta.

Celková kapacita služby je 16 klientů. V průběhu roku 2023 dva klienti službu ukončili z důvodu změny potřeb (uzavřeli smlouvu v jiné službě CSS), a jednu klientku jsme do služby přijali. V současné době je služba Podpora samostatného bydlení poskytována 15 klientům, jejichž věkový průměr je 51 let. Místa, kde je služba poskytována, jsou města Bystré a Polička.

                                                                                                          

Vlastní vyhodnocení cílů:

1. Podpořit klienta v samostatném bydlení ve vlastním nebo nájemním bytě

Všichni klienti služby bydleli v roce 2023 v nájemních bytech, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo spadají pod správu měst Bystré a Polička. V Bystrém žije 9 a v Poličce 6 klientů, celkem v 10 bytech.

Podpora byla klientům po celý rok poskytována podle jejich skutečných potřeb. Klienti se svými klíčovými pracovníky pravidelně plánovali míru potřebné podpory a ujasňovali si, v jakých konkrétních situacích potřebují pomoc. Do této spolupráce byl často zapojen i opatrovník. Jednalo se například o pomoc při řešení závad v bytě či malování.

Klientce, která začala využívat službu od května, pomáhala služba i s postupným vybavováním bytu a sestavením nábytku.

2. Rozvíjet praktické sociální dovednosti potřebné při každodenním obstarávání domácnosti

V oblasti péče o domácnost se někteří klienti nadále osamostatňovali a měli zájem i o získávání nových dovedností. Pracovníci jim poskytovali podporu například při přípravě jednoduchých jídel a s tím souvisejícími nákupy surovin na vaření a prací s kuchyňskými pomůckami.

Klienti, kteří využívají službu PSB dlouhodobě, potřebovali podporu zejména při úklidu bytů, při hospodaření s financemi, při výběru a nákupu nových elektrospotřebičů a při nácviku jejich obsluhy.

S novou klientkou služby PSB jsme nejprve mapovali její novou životní situaci a následně jsme začali plánovat postup, jak bude podpora v oblasti péče o domácnost skutečně poskytována. Ve spolupráci s opatrovníkem jsme plánovali, jaké vybavení a nábytek potřebuje klientka nakoupit a řešili jsme také rozmístění nábytku v bytě. Při vzájemném poznávání jsme nacházeli oblasti, ve kterých byla potřeba různá míra podpory. Za osm měsíců poměrně intenzivní péče se ukázalo, že naše služba dokáže poskytnout téměř všechny potřebné činnosti a klientka je se svým životem spokojená.

 3. Podpořit klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích

Klíčoví pracovníci nadále spolupracovali s klienty i v podpoře při samostatném rozhodování v běžných i mimořádných situacích.

Třetina klientů služby PSB má sjednanou podporu služby pouze v několika málo oblastech, všechny ostatní už si zvládnou obstarat sami.

V oblasti péče o zdraví poskytli pracovníci služby prostor pro samostatné rozhodování klientovi, který řešil vážné zdravotní problémy a měl nepřekonatelný strach z nemocničního prostředí. Po delší době z důvodu zhoršení zdravotního stavu nakonec ukončil spolupráci se službou PSB a začal využívat pobytovou sociální službu.

Další oblastí, ve které byla klientovi zcela ponechána možnost volby, je zaměstnání. V září došlo k převodu firmy, ve které klient pracoval, do rukou jiného majitele. Po krátkou dobu byla i uzavřena a klient se rozhodl, že už dále nechce u tohoto zaměstnavatele pracovat.

Zcela samostatně si všichni klienti služby rozhodovali o trávení volného času. Někteří preferují klid a pohodu domácího prostředí, další mají naopak rádi společenský život a navštěvují kulturní akce, sportovní utkání, hudební festivaly, chodí do kostela atd.

4. Podpořit klienta v upevnění, obnovení kontaktu s rodinou a přáteli

Podporovat klienty v udržování kontaktů s rodinami a přáteli byla i v uplynulém období v naší službě samozřejmost. Všichni klienti měli možnost navštěvovat přátele a rodinné příslušníky kdykoliv dle svého rozhodnutí.

Zcela samostatně si zvládli zorganizovat návštěvy u kamarádů, oslavy narozenin a vzájemná setkání o Vánocích.

O podporu v této oblasti žádají klienti jen například když potřebují zjistit spoje veřejné dopravy do místa, kam chtějí za rodinou odcestovat.

Silný vztah s rodinou má i nová klientka v naší službě. Její matka a babička žijí v sousedním bytě a často se vzájemně navštěvují.

Matka klientky se mnohdy zapojuje do plánování péče a úkolem pracovníků v danou chvíli je určit hranice spolupráce, ve prospěch klientky.

5. Poskytnout podporu v oblasti mezilidských a partnerských vztahů

Podpora v oblasti mezilidských vztahů spočívala v uplynulém roce zejména v upevňování vztahů v běžných každodenních situacích, které klienti prožívali.

V oblasti partnerských vztahů nepožádal nikdo z klientů o podporu. Jeden klient má dlouholetou družku v jiné sociální službě, kde jí pravidelně navštěvuje. Další klient má více než rok přítelkyni, se kterou se vzájemně navštěvují, ale nebydlí spolu. S pracovníky služby jí seznámil, je hrdý na svůj vztah, ale dále neměl potřebu s pracovníky služby cokoliv řešit.

6. Společně s klientem pojmenovat krizové situace a podpořit klienta v jejich zvládnutí

Na téma předcházení krizovým situacím s klienty nejčastěji hovořili v rámci poskytování služby pracovníci při každodenních setkáních. Upozorňovali klienty na konkrétní rizikové situace, u kterých byli sami svědky, nebo které byly sděleny třetí osobou.

Podporu v této oblasti bylo nutné poskytnout hned v několika situacích s ohledem na bezpečí klientů i dalších nájemníků bytového domu. Klienti nevyhodnotili správně situace, kdy v bytě kouřili, půjčili svůj byt kamarádům, nebo nerespektovali pravidla občanského soužití.

Při setkáních s klienty, sociální pracovnicí a opatrovníky pak klíčoví pracovníci hledali možná řešení a implementovali je do individuálních a rizikových plánů klientů.

Náhlou krizovou situaci musela řešit klíčová pracovnice i s novou klientkou služby, která neuváženým krokem ohrozila své zdraví. Ve spolupráci s opatrovníkem pak bylo nutno naplánovat a realizovat několik opatření, aby se podobná situace neopakovala.