Hodnocení naplnění cílů služby Podpora samostatného bydlení za rok 2022

 Základní informace:                                                                                                                  

Služba Podpora samostatného bydlení, kterou poskytuje Centrum sociálních služeb Bystré, je poskytována celoročně a je koncipována jako terénní asistence osobám s lehkým mentálním postižením podporující jejich samostatný, soběstačný, důstojný a plnohodnotný způsob života uprostřed běžné komunity. Míra podpory je vždy sjednána dle individuálních potřeb každého klienta.

V roce 2022 využívalo službu PSB celkem 16 klientů, což je i celková kapacita služby. Místa, kde je služba poskytována, jsou města Bystré a Polička. Všichni klienti využívají naši službu dlouhodobě a je patrné, že je pro ně optimálním prostředkem k zvládnutí samostatného života a začlenění do společnosti.

Vlastní vyhodnocení cílů:

1. Podpořit klienta v samostatném bydlení ve vlastním nebo nájemním bytě

Všichni klienti služby bydleli v roce 2022 v nájemních bytech, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo spadají pod správu měst Bystré a Polička. V Bystrém žije 9 a v Poličce 7 klientů, celkem v 9 bytech.

Pracovníci služby v průběhu celého roku podporovali klienty v řešení běžných i mimořádných situací, které se týkaly oblasti bydlení. Klienti se mimo zvládání každodenních záležitostí obraceli na pracovníky ve chvílích, kdy potřebovali radu při nečekaných situacích, například při řešení závad v bytě, při zvládnutí řádného placení nájmu, nebo při sousedských sporech, které vyústily v jednom případě až k ukončení nájemní smlouvy.

Profesionálním přístupem pracovníků i celé organizace, dále i ve spolupráci s opatrovníky, se podařilo tuto situaci vyřešit.

2. Rozvíjet praktické sociální dovednosti potřebné při každodenním obstarávání domácnosti

Jednou z oblastí, se kterou potřebovali klienti služby pomoci, byla péče o domácnost. Pracovníci se po celý uplynulý rok snažili podpořit klienty v tom, aby svoje domácnosti udržovali v čistotě, pořádku a starali se o svoje věci co možná nejlépe. Někteří klienti zvládli péči o domácnost už zcela sami, ale někteří potřebovali radu, a to v těchto oblastech: při úklidu, při nákupu nového vybavení, nebo při běžných nákupech potravin a věcí denní potřeby.

Důležitou součástí péče o domácnost je i optimální hospodaření s financemi. Pracovníci v této oblasti nejčastěji poskytovali podporu klientům při plánování nákupů potravin s ohledem na množství, které spotřebují a při vhodném uskladnění potravin. Dále také s klienty pečivě plánovali výdaje za další položky – oděvy, elektroniku, peníze na společenské akce a výlety atd.

Na základě poptávky poličských klientů po zajištění víkendových obědů od dodavatele, jim pomohli pracovníci zajistit tuto službu od poskytovatele AZASS Polička.

 3. Podpořit klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích

Klienti byli i v uplynulém roce motivováni k tomu, aby stále ještě rozvíjeli své dovednosti, s klíčovými pracovníky hledali oblasti, kde si nebyli úplně jistí, a s podporou služby získávali nové zkušenosti.

Pracovníci služby poskytli podporu při rozhodování o změně bydlení klientovi, kterému opatrovník nabídl možnost přestěhovat se do bezbariérového bytu ve vlastnictví města. Pracovníci klienta doprovodili na prohlídku bytu a poskytli mu veškeré potřebné informace, aby se mohl samostatně rozhodnout.

Dále byli pracovníci klientům nablízku např. při možnosti volby očkování proti Covid 19, při řešení zdravotních problémů, nebo při rozhodování, jak budou trávit svůj volný čas.

Klíčový pracovník dále poskytl podporu klientovi, který potřeboval ze zdravotních důvodů dojednat změnu pracovní doby se svým zaměstnavatelem.

Na klientech je patrné, jak jim možnost volby v každodenním životě pomohla zvýšit sebevědomí a přispěla k větší samostatnosti.

4. Podpořit klienta v upevnění, obnovení kontaktu s rodinou a přáteli

Udržování kontaktů s rodinami a přáteli bylo a je v naší službě samozřejmostí. Všichni klienti měli možnost navštěvovat své přátele a rodinné příslušníky kdykoliv, dle svého uvážení. Návštěvy přátel a pobyty u rodiny si klienti dojednávali vždy sami, danou skutečnost pak jen oznámili pracovníkům.

K životu klientů služby patří i odcházení jejich blízkých. Naše služba byla v uplynulém roce potřebná i v této situaci, při které podporu klíčového pracovníka využil jeden z klientů, kterému zemřela matka. Vzhledem k tomu, že byl jediný příbuzný, bylo nutné s pomocí opatrovníka vyřídit vše potřebné, včetně účasti na pohřbu ve vzdáleném městě.

5. Poskytnout podporu v oblasti mezilidských a partnerských vztahů

Cílem v oblasti mezilidských a partnerských vztahů je postupné začleňování do běžné společnosti a upevňování vztahů v běžných situacích, které klienti prožívají.

Kromě každodenních situací nastaly v uplynulém roce i mimořádné vztahové problémy, při kterých potřebovali klienti podporu služby. Jednalo se například o vznik a rozpad partnerského páru a také o vyhrocení vztahu mezi dvěma klienty služby, kteří bydlí společně v jednom bytě.

S podporou klíčových pracovníků a sociální pracovnice se podařilo dané situace zvládnout.

6. Společně s klientem pojmenovat krizové situace a podpořit klienta v jejich zvládnutí

Začátkem roku proběhlo společně setkání klientů služby a zástupců vedení CSS, jehož součástí byla i diskuze na téma zvládání náročných situací. Na setkání měli klienti možnost hovořit o svých problémech s ostatními.

Na téma předcházení a řešení krizových situací s klienty nejčastěji hovořili v rámci poskytování služby pracovníci při každodenních setkáních. Dále se o tuto oblast zajímali také klíčoví pracovníci, kteří s klienty probírali konkrétní situace, a jejich řešení se pak stala součástí individuálních a rizikový plánů.

V uplynulém roce nastalo několik krizových situací, které pomáhali pracovníci služby a sociální pracovnice klientům řešit (náhlá výpověď nájemní smlouvy bytu ze strany majitele; přistěhování další osoby do bytu klienta; dluh na nájemném; náhlé zhoršení zdravotního stavu klienta; pobyt cizích osob v bytě klientů, v době, kdy nejsou doma; shromažďování nepotřebných věcí v bytě klienta; závislosti – léky, alkohol; poruchy chování – agresivita vůči věcem, vulgarismy, nerespektování pravidel služby a občanského soužití).