Etický kodex je souborem zásad, pravidel a hodnot, které zaručují naplňování standardů kvality sociálních služeb a organizační kultury v organizaci Centrum sociálních služeb Bystré (dále jen CSS). V tomto smyslu je základním dokumentem principu morálky a pracovního chování pracovníka, který dotváří pozitivní obraz pobytového zařízení CSS.

Zásady a pravidla etického chování pracovníka:

1. Ve vztahu ke klientovi služeb pracovník:

 • vede klienta k vědomí odpovědnosti sám za sebe;
 • jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva všech klientů služeb bez rozdílu;
 • pomáhá stejným úsilím a bez jakékoli formy diskriminace všem klientům služeb – respektuje míru jejich odlišnosti, postižení a zdůrazňuje jejich jedinečnost;
 • chrání a prosazuje právo klienta na soukromí, důvěrnost sdělení – data a informace vyžaduje s ohledem na potřebnost pro zajištění služeb a v součinnosti se související směrnicí; při výkonu své práce i po skončení pracovního poměru zachovává mlčenlivost o všech údajích, skutečnostech a informacích týkajících se klienta, jeho rodiny a blízkých
 • chrání klienta před ponižováním, zneužíváním či jakýmkoli vykořisťováním;
 • usiluje o to, aby klient využil všech svých schopností a dovedností, a podporuje ho v jejich rozvíjení;
 • při výkonu své práce odpovídá za bezpečnost a ochranu klienta a vystavuje je pouze přiměřenému riziku, na který má klient vzhledem k rozvoji svých dovedností právo;
 • hledá možnosti, jak co nejvíce zapojit klienta do procesu rozhodování o vlastní osobě a o řešení vlastních problémů;
 • při jednání s klientem dodržuje pravidla etiky a zásady slušného chování, jedná empaticky;

2. Ve vztahu ke svému zaměstnavateli (nadřízenému) pracovník:

 • odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli, tj. pracovní smlouva, popis pracovní činnosti v náplni práce, zadané pracovní úkoly nadřízeného apod.,
 • při jednání se svým zaměstnavatelem (nadřízeným) vystupuje jako partner, nicméně ve vzájemném respektu; na veřejnosti je loajální k zaměstnavateli
 • v organizaci se snaží ovlivňovat a zlepšovat pracovní postupy a jejich praktické naplňování s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům;

3. Ve vztahu ke svým kolegům pracovník:

 • respektuje znalosti, zkušenosti a dovednosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků; ochotně předává vlastní praktické zkušenosti kolegům,
 • vyhledává a rozšiřuje spolupráci s odbornými pracovníky, čímž zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb;
 • respektuje rozdíly v názorech a  praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků – kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem – je nepřípustné toto řešit před klienty služeb či jejich příbuznými;

4. Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti pracovník:

 • dbá na udržování a zvyšování prestiže svého povolání;
 • neustále se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce, profesionalitu a uplatňování nových přístupů a metod vedoucí ke zkvalitňování vlastní sociální služby;
 • je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a dilema

Mgr. Ivo Musil V Bystrém dne 3.1.2022 ředitel Centra sociálních služeb Bystré