Hodnocení naplnění cílů za rok 2022 – pobytová sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením při CSS Bystré

Základní informace

Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) je pobytová sociální služba, která ve čtyřech objektech ve městě Bystré a v jednom dvojdomě v Poličce, poskytuje podporu lidem s mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením. Kapacita v pobytové sociální službě DOZP -58 míst byla v průběhu roku 2022 plně využita.

Cílem služby je poskytnout lidem s handicapem takovou míru podpory, aby se co nejvíce přiblížili smysluplnému a plnohodnotnému životu jejich vrstevníků.

Hodnocení jednotlivých cílů pobytové sociální služby DOZP

1. Rozvinout schopnosti klientů a snížit jejich závislost na službě

Tento cíl se daří realizovat postupnými kroky. Míra podpory je nastavena individuálně v souladu s potřebami a dovednostmi klientů. Klienti mají možnost se aktivně i pasivně zapojit do běžných každodenních činností souvisejících s chodem domácnosti, např.: zapojení se do úklidu prostor, ve kterých žijí, dle svých možností se mohou podílet na přípravě stravy, zapojují se do péče o své oblečení, úklid soukromých prostor, apod. Míra podpory a specifika péče o jednotlivé klienty jsou zpracována v individuálním plánu klienta. Opakováním získaných dovedností dochází k jejich upevnění a rozvoji.

2. Podporovat osobní zájmy klientů

Tento cíl se v průběhu celého roku dařilo naplňovat. Klientům byla nabídnuta možnost hipoterapie, canisterapie a muzikoterapie. S podporou pracovníků si lidé v sociálních službách plánovali různé akce – např.: grilování, výlety, návštěvy výstav, muzeí, atd. Setkávali se s přáteli a svými známými.

3. Využívat vnějších běžně dostupných služeb, zapojení do okolní společnosti

Na rozdíl od předchozího roku, bylo možné poskytnout podporu i při realizaci tohoto cíle. Klienti s podporou pracovníků docházeli do místních obchodů, využívali služeb kadeřnice a pedikérky. Dle svých zájmů se účastnili akcí pořádaných městem Bystré a Polička a jinými subjekty. Navštívili akce sportovního i kulturního charakteru, divácky podpořili žáky ZUŠ při jejich vystoupeních, či umělce při řezbářském sympoziu. Někteří využívali služby knihovny a stali se jejími pravidelnými čtenáři.

4. Podporovat a pomáhat při vyhledávání pracovních příležitostí

Cíl týkající se pracovního uplatnění byl v průběhu celého roku 2022 realizován aktivním využíváním terapeutických dílen. Poskytovatelem této služby je také CSS Bystré. S podporou pracovních terapeutů je klientům nabízena činnost při práci se dřevem, textilem či recyklaci papíru. Pracovní činnost je uzpůsobena jak dovednostem klientů, tak i jejich aktuálním potřebám. Této nabídky v loňském roce využili klienti ze všech domů, s pobytovou sociální službou DOZP v Bystrém. V terapeutických dílnách s průběžně vystřídalo a do pracovních činností zapojilo 27 klientů. Jeden klient se téměř celoročně podílel na úklidu venkovních prostor v okolí domu, kde bydlí a další z nich se pravidelně zapojoval do činnosti v kavárně, která je také provozována pod záštitou CSS, ale také dochází do STD v centru města.

5. Podpora v naplnění potřeb klienta

Tento cíl je realizován průběžně. Pracovníci prostřednictvím individuálního přístupu projevují respekt k potřebám a přáním klientů. V rámci individuálního plánování společně s klientem nastavují oblasti a rozsah potřebné podpory při realizaci jejich potřeb. Snahou pracovníků je také do tohoto procesu zapojit opatrovníky a rodinné příslušníky klientů.

6. Udržovat, navazovat a upevňovat kontakt s rodinou a přáteli

Tento cíl je naplňován průběžně. Kontakt s rodinou a přáteli je považován za samozřejmost a klientům je poskytována podpora v této oblasti za všech okolností. Rodina i přátelé mají možnost navštěvovat klienty v jejich domácnostech a naopak, klienti mohou navštěvovat své rodiny, přátele. Dle potřeb klientů je také poskytována podpora zprostředkování kontaktu prostřednictvím mobilních telefonů.

7. Poskytovat podporu ve vzdělávání

Cíl týkající se podpory v oblasti vzdělávání byl v rámci možností naplňován i v roce 2022. Do Speciální základní školy v rámci povinné školní docházky docházeli ve školním roce 2021/2022 dva klienti z Poličky. Podpora dalším klientům byla poskytována také prostřednictvím aktivizačních pracovnic, které s nimi opakovaly znalosti v oblasti trivia, srozumitelnou formou využívaly k práci PC, tablet, mobilní telefon nebo speciální pomůcku k rozvoji rozumových a motorických dovedností Sentibel. Za formu vzdělávání považujeme také běžnou každodenní komunikaci s klienty, kdy jim pracovníci v rámci poskytování péče sdělují aktuální informace.

8. Poskytovat podporu ve vzdělávání zaměstnancům, motivovat je pro další práci v zařízení

Pracovníci měli v průběhu roku možnost účastnit se vzdělávacích kurzů a seminářů. Témata byla volena a vybírána na základě jejich zájmu a s ohledem na jejich profesní potřeby.

Naše zařízení se zapojilo do 3-letého projektu hrazeného z Norských fondů „Společně ke změně“. Projekt je založen na spolupráci a sdílení zkušeností transformovaných zařízení Pardubického kraje a zařízení Jihomoravského kraje, které se na transformaci sociálních služeb připravují nebo jsou v počáteční fázi. Do projektu jsou aktivně zapojeni jak pracovníci přímé péče, tak sociální pracovnice a vedení CSS. Setkání jsou realizována formou supervizních meetingů s návštěvami služeb všech zúčastněných zařízení, což je pro pracovníky přínosné a motivační.