Hodnocení naplnění cílů za rok 2023 – pobytová sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Základní informace

Poskytovatelem pobytové sociální služby DOZP je příspěvková organizace PK – Centrum sociálních služeb Bystré. Služba DOZP je určena osobám s mentálním postižením od 18 let věku, které mohou mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení.

Jejím cílem je poskytnout lidem s handicapem takovou míru podpory, aby se co nejvíce přiblížili smysluplnému a plnohodnotnému životu jejich vrstevníků.

Celková kapacita pro rok 2023 byla 58 míst a téměř v průběhu celého naplněna.

Služba komunitního typu je poskytována v rodinných domech uzpůsobených individuálním potřebám lidí, kteří zde bydlí. Je poskytována v lokalitách měst Bystré a Polička, na adresách:

  • Vrchlického, 188 Bystré
  • Zámecká, 196 Bystré
  • Zámecká, 198 Bystré
  • Smetanova, 508 Bystré
  • Wolkerova, 1166 Polička

Hodnocení jednotlivých cílů pobytové sociální služby DOZP

1. Rozvinout schopnosti klientů a snížit jejich závislost na službě

Tento cíl je realizován průběžně. Míra podpory klienta je nastavena individuálně v souladu s jejich potřebami, schopnostmi a dovednostmi. Klienti mají možnost se aktivně i pasivně zapojit do běžných každodenních činností souvisejících s chodem domácnosti, např.: zapojení se do úklidu prostor, ve kterých žijí, dle svých možností se mohou také podílet na přípravě stravy. Zapojují se do péče o své oblečení, úklidu soukromých prostor, apod. Klienti si získané dovednosti osvojují, upevňují pravidelným opakováním činností a trpělivým přístupem pečujícího personálu. Míra podpory a specifika péče jsou uvedeny v individuálním plánu klienta, který je pravidelně aktualizován.

2. Podporovat osobní zájmy klientů

Cíl týkající se osobních zájmů klientů je také realizován a naplňován v průběhu celého roku s ohledem na možnosti, potřeby a přání klientů.

Klienti měli možnost se kromě činností s podporou pracovníků přímé péče, zapojit do různých aktivit s aktivizačními pracovnicemi. Tato možnost je ze strany klientů velice vítaná. Aktivizace  je zaměřena zpravidla na individuální práci a klient má tak více možností na vlastní realizaci. Pokud to možnosti dovolují, jsou aktivity směřovány mimo dům, kde klient bydlí. Naší snahou je, aby měl možnost změnit prostředí, vnímat různorodé podněty a setkávat se s jinými lidmi.

Pokud není možné provádět aktivizaci s klientem mimo jeho obydlí, je nabídnuta alternativa práce v domě, např. čtení z knih, výtvarné činnosti, vyřizování korespondence, posezení na terase s grilováním, či poslechem hudby, apod.

Klienti DOZP mají možnost také spolupráce s fyzioterapeutkou, která kromě individuální rehabilitace zprostředkovává i pravidelnou canisterapii a hipoterapii. Ze strany klientů je zájem také o muzikoterapii, která v průběhu roku 2023 probíhala ve všech domácnostech. S podporou pracovníků si klienti plánovali a realizovali různé akce – např. zahradní party s grilováním a hudbou, výlety, návštěvu společenského plesu, diskotéky, výstav, muzeí, ZOO atd.

V rámci aktivizace se zapojili také dva dobrovolníci.

3. Využívat vnějších běžně dostupných služeb, zapojení do okolní společnosti

Tento cíl je realizován téměř denně. Klienti s podporou pracovníků přímé péče, klíčových pracovníků, aktivizačních a sociálních pracovnic i zdravotního personálu využívali běžně dostupné služby města Bystrého, ale i měst vzdálených, např. Polička, Svitavy, Litomyšl, Brno, Hradec Králové, Olomouc, a jiných.

Klienti s podporou pracovníků navštěvovali místní obchody, využívali služeb pošty, kadeřnice, pedikérky nebo lékařů. Oblíbenou aktivitou bylo posezení v místní bezbariérové cukrárně. Dle svých zájmů se klienti účastnili akcí pořádaných městem Bystré a Polička a jinými subjekty. Při cestování za zážitky využívali prostředky veřejné dopravy. Navštívili akce sportovního i kulturního charakteru, divácky podpořili žáky ZUŠ při jejich vystoupeních, či umělce při řezbářském sympoziu. Někteří klienti se zúčastnili víkendového soustředění ZUŠ v nedalekém rekreačním středisku. Někteří klienti se stali pravidelnými návštěvníky místní knihovny.

4. Podporovat a pomáhat při vyhledávání pracovních příležitostí

Cíl zaměřený na pracovní uplatnění byl v průběhu celého roku 2023 realizován aktivním využíváním terapeutických dílen. Poskytovatelem této služby je také CSS Bystré. S podporou pracovních terapeutů je klientům nabízena činnost při práci s keramickou hlínou, dřevem či textilem, nebo se podílejí na výrobě parafinových svíček či recyklaci papíru. Pracovní činnost je uzpůsobena jak dovednostem klientů, tak i jejich aktuálním možnostem a potřebám. Této nabídky v loňském roce využili klienti ze všech domů s pobytovou službou DOZP v Bystrém.

Jeden klient se pravidelně v průběhu celého roku zapojoval do činností v kavárně CSS, která je v blízkosti bysterského zámku.

5. Podpora v naplnění potřeb klienta

Cíl zaměřený na potřeby klienta je naplňován průběžně. Pracovníci prostřednictvím individuálního přístupu projevují respekt k potřebám a přáním klientů. V rámci individuálního plánování společně s klientem nastavují oblasti a rozsah potřebné podpory při realizaci jejich potřeb. Při plnění jsou klientům podporu nejen klíčový pracovníci, ale všichni, kteří se s ním setkávají a dílčími kroky se na plnění potřeb podílejí. V rámci možností jsou do realizace tohoto cíle zapojováni i opatrovníci, rodinní příslušníci, v některých případech i přátelé.

6. Udržovat, navazovat a upevňovat kontakt s rodinou a přáteli

Tento cíl byl v roce 2023 naplňován průběžně. Kontakt s rodinou a přáteli je považován za samozřejmost a klientům je poskytována podpora v této oblasti za všech okolností. Rodina i přátelé mají možnost navštěvovat klienty v jejich domácnostech, klienti mohou navštěvovat své rodiny či přátele.

Dle potřeb klientů pracovníci poskytovali podporu při zprostředkování kontaktu prostřednictvím mobilních telefonů, písemné i elektronické komunikaci.

7. Poskytovat podporu ve vzdělávání

Cíl zaměřen na podporu v oblasti vzdělávání je z větší části zajištěn individuální péčí v rámci aktivizace klienta. Aktivizační pracovnice se zaměřují na doposud získané dovednosti klientů a opakováním činností tyto dovednosti udržují, a dle možností i prohlubují. Jedná se o znalosti trivia, základní práce na PC nebo tabletu či poskytují podporu při používání mobilního telefonu. K dispozici mají také Sentibel, což je speciální výuková pomůcka určená k rozvoji zrakových, sluchových rozumových a motorických dovedností.

Za formu vzdělávání je považována i každodenní běžná komunikace s klienty, kdy v rámci hovoru získávají klienti aktuální informace běžného charakteru.

Ve školním roce 2022/2023 byl jeden klient v rámci povinné školní docházky zařazen do výuky ve Speciální základní škole v Poličce.

8. Poskytovat podporu ve vzdělávání zaměstnancům, motivovat je pro další práci v zařízení

Tento cíl má zavedenou podobu, kterou si organizace drží již léta. Pracovníkům jsou v průběhu roku zprostředkované kurzy a semináře, s tématy, která úzce souvisejí s jejich pracovními pozicemi a vedou k jejich prohlubování či ověřování znalostí různých oblastí sociální péče. Při výběru témat jsou zohledňovány i jejich požadavky a témata, o která mají pracovníci zájem.

Dále mají také možnost sdílet zkušenosti s poskytováním sociální služby s pracovníky jiných zařízení formou stáží, či návštěv v jednotlivých domácnostech.

V rámci vzdělávání respektuje organizace i individuální potřeby pracovníků a vychází jim vstříc v sestavování plánu směn tak, aby se mohli realizovat např. formou doplňkového či rozšiřujícího studia. Pracovníkům, kteří nastoupili do organizace na pozici pracovníka přímé péče, je poskytnuta podpora při absolvování rekvalifikačního kurzu potřebného k výkonu této práce dle požadavků ze zákona.

Vedení organizace a část pracovníků přímé péče v roce 2023 pokračovali v aktivním zapojení se do projektu hrazeného z Norských fondů „Společně ke změně“, kde sdíleli zkušenosti v oblasti nastavení a realizace při poskytování pobytové sociální služby komunitního typu s klienty a pracovníky v Jihomoravském kraji, které se na transformaci připravují nebo jsou v počáteční fázi.

V rámci tohoto projektu byla na konci roku 2023 navázána a dohodnuta spolupráce se supervizorem, která bude dle zájmu pracovníků realizována v prvním pololetí roku 2024.