•  Individuálním přístupem se snažíme klientům pomoci v prohloubení samostatnosti a snížení míry závislosti na druhé osobě, nebo jim poskytujeme takovou míru podpory, aby zůstaly zachovány jejich stávající schopnosti a dovednosti.
  • Plánování vychází z osobních cílů, plánů, potřeb, možností i schopností klienta.
  •  Klientovi je před nástupem do služby přidělen klíčový pracovník, kterého vytipuje vedoucí přímé péče.
  •  Klíčový pracovník je „průvodcem“ klienta sociální službou, který: zjišťuje, vyhodnocuje a poskytuje potřebnou míru podpory v naplňování jeho potřeb, pomáhá mu se začleněním do společnosti, zjišťuje jeho zájmy a přání. Dále mapuje situaci klienta v adaptování se na nové prostředí, společně s ním individuálně plánuje, eliminuje možná rizika a s klientem přehodnocuje průběh poskytované služby a jeho osobní cíle, sleduje spokojenost klienta s poskytovanou službou.
  • O průběhu individuálního plánování je veden písemný záznam a je v elektronické podobě uložen do programu Cygnus 2.
  • Individuální plán klienta je pravidelně vyhodnocován. Reviduje rozsah a průběh poskytované služby minimálně v rozsahu Regionální karty sociálních služeb. Výstupy tohoto hodnocení slouží k posouzení validity poskytovaných služeb i ke stanovení cílů v následujícím období.