standard-title Úhrada poskytované služby

Úhrada poskytované služby

Zajímá Vás, kolik uhradíte za poskytované sociální služby? Vyberte dle konkrétního druhu poskytované sociální služby.

Sociální služba sociálně terapeutické dílny je poskytovaná bezplatně.

Stanovení výše úhrad za poskytování sociálních služeb – podpora samostatného bydlení  dle  § 43  v   Centru sociálních služeb Bystré od 1. 4. 2023

Výše úhrad se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 9.

Úhrada se skládá z těchto položek:

 • úhrada za péči
 • úhrada za fakultativní činnosti, pokud jsou sjednány

Dle legislativy platné od 01.01.2023 může být sazba za poskytnutou péči pro klienty odlišná podle počtu hodin poskytnuté péče. Pro péči poskytnutou v rozsahu do 80 hodin za měsíc platí sazba  155 Kč/hod. Pro péči poskytnutou nad 80 hodin za měsíc platí sazba 135 Kč/hod.

 

1výše úhrad za péči                                                135,-/155,- Kč za hodinu

– cena je účtována dle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonu

– denní sazba je stanovena jako součin hodinové sazby a skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění těchto úkonů za jeden den. Měsíční sazba je určena jako součet denních sazeb.

– v případě, že vyúčtovaná částka za skutečně poskytnuté úkony péče v PSB bude vyšší, než výše přiznaného příspěvku na péči, má klient možnost při sjednání Smlouvy o poskytnutí sociální služby požádat o platbu úhrady pouze do výše přiznaného příspěvku na péči

 

Sazebník úhrad úkonů péče – Podpora samostatného bydlení v CSS Bystré

Výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení při níže uvedených činnostech je  135,-/155,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Rozsah úkonů základních činností:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 2. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,
 3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
 4. pomoc se zajištěním stravy,
 5. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu pomalování,
 6. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

 

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,
 2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 5. podpora v oblasti partnerských vztahů,
 6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

 

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,
 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 1. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 

d) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

2. Výše úhrady za fakultativní činnosti:

 1. Fakultativními činnostmi nejsou základní činnosti poskytované služby. Fakultativní činnosti jsou poskytovány nad rámec základních činností a nejsou hrazeny základní úhradou.
 2. Za využívání služeb platí klient úhradu na základě platného ceníku stanoveného touto směrnicí, a to hotově do pokladny nebo bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Úhradu fakultativních služeb a jejich vyúčtování provádí poskytovatel do konce měsíce, za který byla služba poskytnuta.
 3. Centrum sociálních služeb Bystré stanovuje v souladu s§ 35 odst. 4 a § 77 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozsah poskytovaných fakultativních služeb a ceník činnosti těchto služeb.

a) doprava

 • doprava na osobní zájmové aktivity mimo CSS, na kterých se CSS nepodílí. Za tyto zájmové aktivity se považují zejména sportovní a kulturní akce, hipoterapie. Při dopravě více klientů se úhrada za dopravu dělí mezi tyto klienty. V úhradě za dopravu jsou také započítány náklady na doprovod klienta.
 • doprava klienta k rodině nebo osobám blízkým;

V případě dopravy klienta za jeho soukromými věcmi, které si zaslouží zvláštního zřetele (úmrtí v rodině, vážný zdravotní stav rodičů, doprava na pohřeb a zpět) s podmínkou, že klient nemá na úhradu fakultativních činností. V tomto případě může být od účtování fakultativní činnosti se souhlasem ředitele upuštěno.  V úhradě za dopravu jsou také započítány náklady na doprovod klienta.

 • 12,- Kč za 1km/osobní automobil
 • 16,- Kč za 1km/vícemístný automobil

 

b) kopírování, tisk

Možnost kopírování různých formátů, černobíle i barevně. Hlavním zdrojem kalkulace

jsou náklady na spotřební materiál a papír, dále na spotřebu elektřiny, servis a opravy, účast pracovníka CSS Bystré při úkonu.

cena do 15% pokrytí cena nad 15% pokrytí
Cena prodejní černobílý tisk v Kč A4 6,00 9,00
Cena prodejní barevný tisk/kopie v Kč A3 10,00 16,00

 

Celková částka za vyúčtované FČ je zaokrouhlena na celé koruny.

 

c) oprava osobního prádla a ošacení klientů:

Oprava prádla a ošacení klientů je stanovena dle skutečně spotřebovaného času švadleny a     vyúčtována dle použitého materiálu na opravu.

Stanovená hodinová sazba na opravu                                 130,- Kč/hodinu

 

Schválil: Mgr. Ivo Musil

Stanovení výše úhrad za poskytování sociálních služeb chráněné bydlení dle § 51 v Centru sociálních služeb Bystré od 1.3.2024

Výše úhrad se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 17.

Úhrada se skládá z těchto položek:

 • úhrada za ubytování
 • úhrada za stravování
 • úhrada za péči
 • úhrada za fakultativní činnosti, pokud jsou sjednány
1. Výše úhrad za poskytnutí ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování:
305,- Kč denně/lůžko
Měsíční úhrada za ubytování se vypočte jako násobek stanovené denní úhrady a počtu dní v měsíci.

Dle legislativy platné od 01.01.2023 může být sazba za poskytnutou péči pro klienty odlišná podle počtu hodin poskytnuté péče. Pro péči poskytnutou v rozsahu do 80 hodin za měsíc platí sazba  155 Kč/hod. Pro péči poskytnutou nad 80 hodin za měsíc platí sazba 135 Kč/hod.

 

2. Výše úhrad za poskytnutí stravy:
a) samostatné stravování z vlastních surovin bez úhrady
    podpora a pomoc pracovníka při příprava jídla z vlastních surovin – úkon péče 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
b) za zajištění celodenní stravy

c) za zajištění oběda

255,-Kč/denně

115,- Kč/oběd

3. výše úhrad za péči:
a) dle skutečného spotřebovaného času  nezbytného k  zajištění výkonu 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník

V případě, že vyúčtovaná částka za skutečně poskytnuté úkony péče v CHB bude vyšší, než výše přiznaného příspěvku na péči, má klient možnost při sjednání Smlouvy o poskytnutí sociální služby požádat o platbu úhrady pouze do výše přiznaného příspěvku na péči.  

Sazebník úhrad úkonů péče v Chráněném bydlení CSS Bystré

1) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
a) pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
b) pomoc při údržbě domácích spotřebičů 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
c) podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupem a běžnými pochůzkami 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník

 

2) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů  s přirozeným sociálním prostředím 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
b) nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
c) zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
d) podpora v oblasti partnerských vztahů 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
e) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník

 

3) Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
a) doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
b) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
c) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
při dalších aktivitách, podporujících sociální začlenění osob 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník

 

4) Sociálně terapeutické činnosti:
a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník

 

5) Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost
a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník

 

6) Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
a) pomoc při úkonech osobní hygieny 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
c) pomoc při použití WC 135,- /155,- Kč/hod/1 pracovník
4. výše úhrad za péči fakultativní činnosti:
 1. Fakultativními činnostmi nejsou základní činnosti poskytované služby. Fakultativní činnosti jsou poskytovány nad rámec základních činností a nejsou hrazeny základní úhradou.
 2. Za využívání služeb platí klient úhradu na základě platného ceníku stanoveného touto směrnicí, a to hotově do pokladny nebo bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Úhradu fakultativních služeb a jejich vyúčtování provádí poskytovatel do konce měsíce, za který byla služba poskytnuta.
 3. Centrum sociálních služeb Bystré stanovuje v souladu s § 35 odst. 4 a § 77 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozsah poskytovaných fakultativních služeb a ceník činnosti těchto služeb.

 

a) doprava

 • doprava na osobní zájmové aktivity mimo CSS, na kterých se CSS nepodílí. Za tyto zájmové aktivity se považují zejména sportovní a kulturní akce, hipoterapie. Při dopravě více klientů se úhrada za dopravu dělí mezi tyto klienty. V úhradě za dopravu jsou také započítány náklady na doprovod klienta.
 • doprava klienta k rodině nebo osobám blízkým,

V případě dopravy klienta za jeho soukromými věcmi, které si zaslouží zvláštního zřetele (úmrtí v rodině, vážný zdravotní stav rodičů, doprava na pohřeb a zpět) s podmínkou, že klient nemá na úhradu fakultativních činností. V tomto případě může být od účtování fakultativní činnosti se souhlasem ředitele upuštěno.  V úhradě za dopravu jsou také započítány náklady na doprovod klienta.

 • 12,- Kč za 1 km/osobní automobil
 • 16,- Kč za 1 km/vícemístný automobil

 

b) kopírování, tisk

Možnost kopírování různých formátů, černobíle i barevně. Hlavním zdrojem kalkulace jsou náklady na spotřební materiál a papír, dále na spotřebu elektřiny, servis a opravy, účast pracovníka CSS Bystré při úkonu.

cena do 15% pokrytí cena nad 15% pokrytí
Cena prodejní černobílý tisk v Kč  A4 6,00 9 Kč
Cena prodejní  barevný tisk/kopie v Kč  A3 10,00 16,00

Celková částka za vyúčtované FČ je zaokrouhlena na celé koruny.

Schválil: Mgr. Ivo Musil

 

Stanovení výše úhrad za poskytování sociálních služeb v Centru sociálních služeb Bystré od  1.3.2024

Výše úhrad se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 14. Po zaplacení úhrady za ubytování a stravování musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu pro vlastní potřebu (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 73, odstavec. 

Úhrada se skládá z těchto položek:

 • úhrada za ubytování
 • úhrada za stravování
 • úhrada za péči
 • úhrada za fakultativní činnosti, pokud jsou sjednány

 

1.Výše úhrad za poskytnutí ubytování :
Úhrada za poskytnutí ubytování  305,- Kč denně/ lůžko
 

Měsíční úhrada za ubytování se vypočte jako násobek stanovené denní úhrady a počtu dní v měsíci.

2.Výše úhrad za poskytnutí stravy :
Hodnota potravin (stravovací jednotka)   125,- Kč denně
Provozní náklady související s přípravou stravy  130,- Kč denně
Celkem  255,- Kč denně

Měsíční úhrada za stravu se vypočte jako násobek stanovené denní úhrady a počtu dní v měsíci.

 

3.Výše úhrad za péči

Úhrada za péči je stanovena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 73, odstavec 4 a  v plné výši aktuálně přiznaného příspěvku na péči za tyto úkony :

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
 1. pracovně výchovná činnost,
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 4. volnočasové a zájmové aktivity,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
e) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

4.Výše úhrady za fakultativní činnosti:
 a) doprava

Situace, kdy je doprava účtována fakultativně:

1. Doprava klienta autem poskytovatele k lékaři specialistovi, pokud není lékařem indikována a nelze zajistit dopravu sanitou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

2. Doprava klienta autem poskytovatele k rodině, na výlet, na hřbitov, sportovní akce, kulturní pořady, k vyřízení soukromých záležitostí za předpokladu, že není možné využít veřejně dostupnou dopravu ( špatné dopravní spojení, zhoršená mobilita klienta, která má znemožňuje využít dopravní prostředek apod.)

3. Doprava klienta za nákupem věcí, které neslouží k zajištění základních životních potřeb ( elektrotechnika, el.spotřebiče ) za předpokladu, že není možné využít veřejně dostupnou dopravu ( špatné dopravní spojení, zhoršená mobilita klienta, která má znemožňuje využít dopravní prostředek apod.)

Jako fakultativní činnost s úhradou

 • 12,- Kč za 1 km/osobní automobil
 • 16,- Kč za 1 km/vícemístný automobil

Situace, kdy není doprava účtována fakultativně:

1. Doprava klientů s těžkám mentálním postižením jako aktivita s pasivním zapojením klienta ( doprava na aktivizace, do školy).

2. V případě dopravy klienta za jeho soukromými věcmi, které si zaslouží zvláštního zřetele ( úmrtí v rodině, vážný zdravotní stav rodičů, doprava na pohřeb a zpět)  s podmínkou, že klient nemá na úhradu. V tomto případě může být od účtování fakultativní činnosti se souhlasem ředitele upuštěno.

3. V případě dopravy klienta na sportovní akce, při kterých klient reprezentuje organizaci.

 

b) kopírování, tisk

Možnost kopírování různých formátů, černobíle i barevně. Hlavním zdrojem kalkulace jsou náklady na spotřební materiál a papír.

cena do 15% pokrytí cena nad 15% pokrytí
Cena prodejní černobílý tisk v Kč  A4 6,00 9 Kč
Cena prodejní  barevný tisk/kopie v Kč  A3 10,00 16,00

Celková částka za vyúčtované FČ je zaokrouhlena na celé koruny. Schválil: Mgr. Ivo Musil

Skip to content