Projekt: “Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji“

Žadatel projektu: Pardubický kraj

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost 

Účel dotace: Podpořit osoby ohrožené sociálním vyloučením v komunitě a dále zkvalitnit výkon sociální práce a práce s rodinou v Pardubickém kraji. Účelu dotace bude dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit.

Aktivita 06 – Podpora transformace poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji

Aktivita zohledňuje nastartovaný proces transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, schválené transformační plány vybraných zařízení a potřebu další podpory procesu tak, aby došlo k naplnění krajských vizí budoucího poskytování sociálních služeb.  Cílem aktivity je připravit a bezpečně provést poskytovatele a jeho zaměstnance změnou v poskytování služeb, připravit prostředí, zejm. personál na změny způsobu poskytování služeb, zvýšit kompetence a dovednosti zaměstnanců, připravit a realizovat změny v souladu se schválenými transformačními plány zařízení. Zároveň poskytnout zapojeným zařízením externí metodickou podporu a supervizi směřující k vhodnému nastavení služby v souladu s principy transformace pobytových služeb. V případě nově vzniklých služeb podpůrnou formou ověřit míru naplňování standardů kvality sociálních služeb a ověřit zda poskytovaná sociální služba skutečně podporuje klienty v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je normalizace života.

Obsahem aktivity je realizace auditů kvality a realizace procesních auditů v organizacích procházejících procesem transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, zajištění odborných externích konzultací pro realizaci změny v poskytování sociální služby, supervizní podpory kvalifikovaným odborníkem (skupinové a individuální supervize). Zajištění seminářů na vybraná témata.