Poslání

Individuálním přístupem podporujeme smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu.

Komu je sociální služba DOZP určena?

 • Centrum sociálních služeb Bystré poskytuje pobytovou sociální službu v domově pro osoby se zdravotním postižením osobám s mentálním postižením od 18 let věku, které mohou mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení.

Jaké jsou naše cíle?

 • rozvinout schopnosti klientů a snížit jejich závislost na službě

klient dostane podporu v tom, aby se naučil oblékat, základům osobní hygieny, stravování, hospodařit s penězi, se svými věcmi, využívat svůj volný čas;

 • podporovat osobní zájmy klientů

možnost výběru zájmových, aktivizačních a terapeutických činností;

 • využívat vnějších běžně dostupných služeb, zapojení do okolní společnosti

klient má možnost využívat služeb ve městě a jeho okolí, účastnit se společných akcí s veřejností ;

 • podpora a pomoc klientům při vyhledávání pracovních příležitostí

podporovat a pomáhat při vyhledávání pracovních příležitostí ve městě i okolí;

 • podpora v naplnění potřeb klienta

individuální přístup ke klientovi, respektování jeho individualit, týmová práce a jednotnost postupu, spolupráce zdravotního personálu, pracovníků v přímé péči, ostatního personálu, pracovníků SZŠ, rodičů, předávání zkušeností a poznatků, spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb;

 • udržovat, navazovat a upevňovat kontakt s rodinou a přáteli

podpora klienta při navazování a upevňování pravidelného ústního, písemného, telefonického, elektronického kontaktu s rodinou a přáteli;

 • poskytovat podporu ve vzdělávání

možnost klienta docházet do Speciální základní školy Bystré, Základní umělecké školy Bystré, navštěvovat  aktivizační centrum – rozvíjet vědomosti, dovednosti, návyky a osobní zájmy klienta;

 • poskytovat podporu ve vzdělávání zaměstnancům, motivovat je pro další práci v zařízení

možnost zprostředkování dalšího vzdělávání zaměstnanců, písemně zpracovaný postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců;

Zásady poskytované sociální služby:

 • zásada dodržování práv klientů, člověk s mentálním postižením má stejná práva jako ostatní lidé;
 • zásada respektování volby klienta, ve smyslu poskytnutí jen nezbytně nutné podpory a pomoci s cílem dosáhnout co největšího rozvoje osobnosti klienta;
 • zásada týmové práce a jednotného přístupu;
 • zásada individuálního přístupu ke klientovi, respektování jeho individualit;
 • zásada trpělivosti, vytrvalosti, tolerance, důvěry a bezpečí;
 • zásada přizpůsobivosti – míra sociální služby se mění v závislosti na potřebách klientů.