Hodnocení naplnění cílů pobytové sociální služby Chráněné bydlení  – za rok 2023

Základní informace

Centrum sociálních služeb Bystré poskytuje pobytovou službu chráněné bydlení od roku 2010. Služba je poskytována osobám od osmnácti let věku se středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně. Věkový průměr je 48 let.

Služba s celkovou kapacitou 20 osob působí v Poličce a v Bystrém. V Bystrém je služba poskytována v bytovém domě v centru města. V domě je celkem pět bytů, v nichž žije deset osob.  V Poličce je služba poskytována ve dvou menších domech se společnými domácnostmi. Každý z domů poskytuje ubytování pěti klientům. Jeden z domů je bezbariérový, vhodný pro osoby s pohybovým omezením, které tuto službu využívají. V roce 2023 byla všechna místa obsazena.

Vlastní vyhodnocení cílů

1. Obnovení standardního životního stylu a schopnosti žít samostatně a zodpovědně

V této oblasti mají všichni klienti individuálně nastavenou míru podpory už z předchozích let a s vývojem v čase dochází pouze k menším změnám. K dílčím posunům v získávání nových dovedností patří zejména schopnost rozhodnout se v běžných situacích, např. jak si vybavím svoji domácnost, co se mi líbí, jak budu trávit svůj volný čas, jak mohu pomoci druhým, atd. Důležitá je též schopnost tolerance mezi klienty a schopnost převzít zodpovědnost za svoje jednání.

2. Zvládání každodenní péče o sebe sama – osobní hygiena a péče o svůj zevnějšek

Osobní hygiena a péče o to, jak člověk vypadá, je jedno z kritérií, jak člověka přijímá jeho okolí. Společným cílem klientů a pracovníků služby v uplynulém roce bylo, aby se s přibývajícím věkem klientů, pokud možno nezhoršovaly jejich schopnosti v péči o sebe sama.

V této oblasti byl mimořádně důležitý profesionální, a přesto osobní přístup pracovníků, neboť se jedná mnohdy o intimní záležitosti klientů.  Míra podpory byla vždy nastavena individuálně, s přihlédnutím k aktuálním potřebám. Zejména jedna klientka, která se potýkala s výkyvy nálad, potřebovala v této oblasti vysokou míru podpory.

Klíčoví pracovníci pomáhali klientům s péčí o svůj zevnějšek také tím, že je doprovázeli na nákupy oděvů, obuvi, společně vybírali vhodné modely. Svoji podporu poskytovali též při návštěvách kadeřnictví či pedikúry.

3.Podpora klientů při zvládání chodu domácnosti

V jednotlivých domácnostech chráněného bydlení se klienti i nadále zdokonalovali v různých domácích pracích. Jednalo se o úklid, vaření a přípravu jídla, obsluhu domácích spotřebičů, péči o zahradu, třídění odpadu a podobně.

Pro pracovníky bylo velmi příjemné sledovat, jak si klienti v dlouhodobém procesu nácviku spolupráce „rozdělili“ některé domácí práce zcela intuitivně podle svých schopností – někdo utírá stůl, další zametá podlahu, jiný vynáší koš, atd.

Ke všem domům náleží i zahrady, které si klienti s podporou pracovníků také obhospodařovali. Vypěstovali si zeleninu ve sklenících, sklízeli ovoce, pečovali o trávník a zvelebovali si okolí domu truhlíky s květinami.

Na zahradě domu v Poličce si vyrobili s podporou pracovníků malou dřevěnou terasu.

4. Podpora klientů při uplatňování jejich práv, svobod a oprávněných zájmů

Škála činností, které spadají do naplňování tohoto cíle je velmi pestrá.

Klienti byli doprovázeni klíčovými pracovníky nebo sociální pracovnicí na úřady, při cestování a při vyřizování osobních záležitostí.

Klíčoví pracovníci byli klientům nápomocni při jednání s lékaři a opatrovníky o získání kompenzačních pomůcek – invalidního vozíku a francouzských holí.

Abychom zajistili potřebnou péči o dva klienty s chronickými zdravotními potížemi, museli jsme přizpůsobit chod služby v jednom z domů jejich individuálním potřebám. Do služby začala docházet zdravotní sestra Oblastní charity aplikovat klientovi lék na diabetes a jeden klient začal jezdit pravidelně do dialyzačního centra.

Dva klienti služby měli možnost zapojit se do projektu „Společně ke změně“, jehož obsahem bylo předávání informací o životě v transformované službě chráněné bydlení klientům z jiných organizací jihomoravského kraje.

V lednu se v ČR konala volba prezidenta republiky, které se někteří klienti také zúčastnili.

Koncem roku obdrželi klienti dotazníky, jejichž prostřednictvím mohli vyjádřit svůj názor na službu, která je jim poskytována organizací CSS Bystré.

5.Podpora klientů při využívání veřejně dostupných služeb

V Bystrém i v Poličce existuje pestrá síť služeb, které měli klienti možnost během celého roku využívat. Návštěvy kadeřnictví, pedikúry, knihovny, kina, lékárny, cukrárny, restaurace, atd. jsou už dlouhou dobu běžnou součástí jejich života. Klienti, kteří bydlí v Bystrém, a potřebovali jinou službu mimo město, cestovali v doprovodu pracovníků do Poličky i do dalších měst.

V uplynulém období klíčoví pracovníci byli nápomocni klientům zejména při výběru vhodné služby s ohledem na výhodnější cenu.

6. Podpora klientů v zapojení se do pracovních aktivit

Ani v uplynulém roce klienti chráněného bydlení nenašli uplatnění na volném trhu práce. Jejich schopnosti a dovednosti nestačí k tomu, aby se zapojili do pracovního procesu. Nadále však docházeli do návazných služeb. Do AC dílen Oblastní charity v Poličce docházelo pravidelně 6 klientů, do STD CSS Bystré 12 klientů. Jeden klient ukončil na vlastní žádost docházku do STD 31.8.2023. Jeden klient ukončil smlouvu o poskytování soc. služby STD při CSS Bystré a začal využívat sociální službu u Oblastní charity v Poličce – AC dílny.

7. Podpora klientů při smysluplném využívání volného času

Trávení volného času byla pro klienty také důležitá oblast života. Někteří klienti si už dokázali naplánovat a realizovat své aktivity sami. Jednalo se například o setkávání s přáteli, návštěvy divadla, kina nebo fotbalových utkání.

Klienti, kteří nadále potřebují podporu, plánovali aktivity spolu s pracovníky. Ti se jim snažili nabídnout činnosti dle jejich individuálních zájmů. Někteří klienti preferovali spíše pasivní odpočinek doma nebo na zahradě, jiní dávali přednost aktivnímu způsobu. Ať už se jednalo o návštěvy společenských akcí, návštěvy kina, různých výstav, koncertů, v létě koupaliště, bazénu atd.

Skupina pěti klientů se příležitostně věnovala zpěvu a hře na jednoduché hudební nástroje a společně s pracovníky nacvičili hudební produkci složenou ze známých českých hitů. S tímto programem pak vystupovali na několika veřejných akcích, kde měli vždy velký úspěch.

Koncem září si poličští obyvatelé chráněného bydlení uspořádali svůj turnaj ve hře „Člověče, nezlob se“.

Významnou úlohu v nabídce trávení volného času má bezesporu i Aktivizační centrum CSS Bystré. Pracovnice centra poskytovaly klientům podporu při plánovaní širokého spektra aktivit. Klienti si tak mohli vyjet na výlet do Prahy i do dalších měst, kde navštěvovali různá zajímavá místa, nebo se setkávali s přáteli či rodinou. Oblíbenými činnostmi jsou muzikoterapie, kreativní činnosti nebo sebevzdělávání.

8. Podpora klientů při začleňování do života ve městě, udržování a upevňování vztahů s rodinou, navazování nových kontaktů a přátelství

Významným prvkem v naplňování tohoto cíle bylo i nadále využívání návazných služeb AC dílny a STD Bystré, kde měli klienti možnost setkávání a navazování nových přátelství.

V obou městech – v Poličce i v Bystrém – měli klienti možnost v uplynulém roce navštívit nespočet kulturních a společenských akcí, na kterých se setkávali s novými lidmi. Svojí bezprostředností dávali najevo zájem o dění kolem sebe.

Že mají své místo v komunitě města, dokázali například i účastí na akci „Ukliďme Česko“.

Jeden klient, který žije v Poličce, dokonce přispěl k záchraně lidského života. Při procházce si všimnul, že z blízkého domu vychází kouř, neváhal a oslovil člověka na ulici, se kterým společně přivolali hasiče.

Rodinné vztahy byly i v uplynulém roce pro klienty důležitou součástí života. Pracovníci podporovali klienty v telefonickém i osobním kontaktu, doprovázeli je na návštěvy, pomáhali klientům uvítat příbuzné v jejich domácnostech.