Hodnocení naplnění cílů pobytové sociální služby Chráněné bydlení  – za rok 2022

Základní informace

Centrum sociálních služeb Bystré poskytuje pobytovou službu chráněné bydlení od roku 2010. Služba je poskytována osobám od osmnácti let věku se středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně. Věkový průměr je 46 let.

Služba s celkovou kapacitou 20 osob působí v Bystrém a v Poličce. V Bystrém ve větším bytovém domě bydlelo v loňském roce 7 mužů a 3 ženy. V Poličce byla služba poskytována ve dvou menších domech rodinného typu. Oba domy splňují podmínky plnohodnotného bydlení pro 5 + 5 osob. Jeden z domů je bezbariérový, vhodný pro osoby s pohybovým omezením, které tuto službu využívají.

V průběhu roku 2022 se uvolnila ve službě tři místa, dvě z nich byla velmi brzy obsazena novými zájemci, jedno místo je aktuálně neobsazené.

Vlastní vyhodnocení cílů

1. Obnovení standardního životního stylu a schopnosti žít samostatně a zodpovědně

Klientům, kteří využívají sociální službu CHB dlouhodobě, byla poskytována podpora dle jejich individuálních potřeb. Pracovníci je podporovali v samostatném rozhodování, v osobní zodpovědnosti a také v začlenění do společnosti proto, aby se co nejvíce osamostatnili.

Noví klienti, kteří začali službu CHB využívat, přišli z rodinného prostředí, a tyto dovednosti si víceméně přinesli s sebou. Na pracovnících tudíž byla odpovědnost za to, aby v tomto trendu s klienty pokračovali. Pracovníci s nimi nastavili poskytování služby tak, aby plně vyhovovala jejich potřebám a nedošlo ke ztrátě získaných sociálních dovedností.

Všichni klienti měli možnost volby v mnoha oblastech života, rozhodovali se sami v tom, co budou dělat, jíst, jak se obléknou, kam půjdou a podobně. Pracovník byl vždy pouze průvodce v dané situaci.

2. Zvládání každodenní péče o sebe sama – osobní hygiena a péče o svůj zevnějšek

S naplňováním tohoto cíle mají pracovníci i klienti dlouhodobé zkušenosti. Klienti si uvědomují, že to, jak člověk vypadá, je jedno z kritérií, jak ho přijímá jeho okolí. Všichni klienti se velmi snažili, aby zvládali osobní hygienu a péči o svůj zevnějšek, avšak i přesto potřebovali nadále v této oblasti různou míru podpory.  Pracovníci je podporovali zejména při výběru vhodné kosmetiky, oděvů a při celkové úpravě vzhledu. Některým klientům byla poskytována různá míra podpory i při samotných úkonech osobní hygieny.

3.Podpora klientů při zvládání chodu domácnosti

Cíl spojený s péčí o domácnost byl v průběhu roku 2022 také průběžně naplňován. Klientům je prostřednictvím pracovníků poskytována taková podpora, která je motivuje, aby se zdokonalovali v činnostech souvisejících s chodem domácnosti. Klienti se dle svých možností částečně nebo i úplně naučili ovládat některé kuchyňské spotřebiče, např. myčku, pračku, vařič, topinkovač apod. Součástí péče o domácnost byla i příprava teplých jídel, na které se většina klientů také podílí, dále úklid domu, péče o zahradu ale i např. správné třídění odpadu.

Na zahradě domu v Bystrém byl postaven v jarním období roku 2022 nový vyvýšený záhon, na kterém uzrálo mnoho rajčat, okurek, jahod a dalších plodin, které klienti sklízeli a jedli nebo zpracovávali do zavařenin. Na zahradách u poličských domů vloni poprvé dozrávalo drobné ovoce – rybíz, borůvky, angrešt a muchovník, které posloužily jako součást  domácích moučníků.

4. Podpora klientů při uplatňování jejich práv, svobod a oprávněných zájmů

Tento cíl je také realizován průběžně. Klienti byli pracovníky podporováni v uplatňování svých práv při každodenních činnostech, dále byli v doprovodu klíčových pracovníků nebo sociální pracovnice doprovázeni na úřady, při cestování a při vyřizování osobních záležitostí.

Velmi důležitou oblastí, ve které byla klientům poskytována individuální podpora, je oblast hospodaření s finančními prostředky. Od září 2022 došlo v této oblasti k významné změně. Opatrovníci nyní předávají klientům jejich finanční prostředky na běžné nákupy osobně v hotovosti a společně s klienty pak sledují řádné hospodaření.

V září se v ČR konaly komunální volby, kterých se někteří klienti také zúčastnili.

Koncem roku obdrželi klienti dotazníky, jejichž prostřednictvím mohli vyjádřit svůj názor na službu, která je jim poskytována organizací CSS Bystré.

5.Podpora klientů při využívání veřejně dostupných služeb

Tato oblast se v uplynulém roce mohla opět plně rozvinout. Po protiepidemických opatřeních z minulých let došlo opět k úplnému otevření všech služeb, které klienti CHB běžně využívají. Návštěvy kadeřnictví, pedikúry, knihovny, kina, lékárny atd. se opět staly běžnou součástí jejich života. Někteří klienti se již osamostatnili natolik, že jim nedělá problém zvládnout vše zcela samostatně, ostatním byla poskytnuta individuální podpora. Protože v Poličce i dalších větších městech je přece jen větší nabídka než v Bystrém, měli bysterští klienti možnost cestovat v doprovodu pracovníků za službami i jinam.

Pro klienty CHB v Poličce byla významná i služba veřejného stravování v Domě s pečovatelskou službou. Nemuseli tudíž s pracovníky ve všedních dnech vařit a mohli se věnovat práci v STD. V DPS je navíc ještě možnost výběru, zda si odnést oběd v jídlonosiči domů, nebo ho zkonzumovat v jídelně. Naši klienti využívali obě možnosti, podle svých aktuálních potřeb.

6. Podpora klientů v zapojení se do pracovních aktivit

Ani v uplynulém roce klienti chráněného bydlení nenašli uplatnění na volném trhu práce. Jejich schopnosti a dovednosti nestačí k tomu, aby se plně nebo alespoň částečně zapojili do pracovního procesu.

Je však velkou výhodou, že v Bystrém i v Poličce působí služba Sociálně terapeutické dílny, kde všichni, včetně nových klientů, našli své pracovní uplatnění.

Klienti využívali STD v AC dílnách při Oblastní Charitě v Poličce a STD, které poskytuje CSS Bystré.

V dílnách měli možnost vyrábět svíčky, keramiku, tašky, výrobky ze dřeva a další užitečné drobnosti, které se následně prodávají.

7. Podpora klientů při smysluplném využívání volného času

Trávení volného času je pro klienty také významná oblast jejich života, ne všichni si dokázali sami svůj volný čas naplánovat a potřebovali podporu. Klíčoví pracovníci se proto snažili nabídnout každému klientovi co nejpestřejší nabídku, dle jeho individuálních zájmů. Někteří klienti preferovali spíše pasivní odpočinek doma nebo na zahradě, jiní dávali přednost aktivnímu způsobu. Ať už se jednalo o návštěvy společenských akcí v obou městech, návštěvy kina, různých výstav, koncertů atd. Běžnou součástí trávení volného času bylo i využití počítače nebo tabletu.

Jeden z klientů CHB v Poličce se přes léto velmi osamostatnil v orientaci ve městě a od té doby navštěvoval pravidelně všechna fotbalová utkání i jiné akce, které ho zajímaly.

Významnou součástí nabídky využívání volného času se počátkem roku stalo nové Aktivizační centrum CSS Bystré, které klienti CHB také pravidelně navštěvovali. Zde měli možnost zapojit se do muzikoterapie, uskutečňovat výlety, nebo se věnovali sebevzdělávání.

8. Podpora klientů při začleňování do života ve městě, udržování a upevňování vztahů s rodinou, navazování nových kontaktů a přátelství

Naplňování tohoto cíle záviselo zejména na ochotě rodinných příslušníků klientů být jim nablízku. Pak už nic nebránilo vzájemným návštěvám a setkáním. Tak jako pro každého člověka byl i pro všechny naše klienty kontakt s rodinou velmi důležitý. Pracovníci podporovali klienty v telefonickém i osobním kontaktu, doprovázeli je na návštěvy.

Důležitou prací klíčových pracovníků nových klientů služby bylo seznámení se s rodinami a navázání dobré spolupráce. Také navázání přátelských vztahů mezi stávajícími a novými klienty proběhlo s podporou pracovníků velmi dobře.

Při naplňování tohoto cíle byla pro klienty i pracovníky velkou pomocí spolupráce s pracovnicí Aktivizačního centra, která doprovázela klienty na různé společenské akce, na rodinná setkání a na setkání klientů s bývalými spolužáky a učiteli.