Centrum sociálních služeb Bystré zpracovává a vede dokumentaci potřebnou k zajištění kvalitní služby a naplnění potřeb a cílů klienta ve formě listinné, elektronické a audiovizuální.

Při nakládání s osobními údaji se organizace, její zaměstnanci a další osoby řídí těmito zásadami:

  1. Postupovat při nakládání s osobními údaji v souladu s právními předpisy,
  2. S osobními údaji nakládat uvážlivě, souhlas se zpracováním osobních údajů nenadužívat,
  3. Zpracovávat osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a dbát na to, aby tyto byly pravdivé a přesné, a pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování, včetně archivace
  4. Zpracovávat osobní údaje  v souladu se zásadou zákonnosti – na základě právních předpisů, při plnění ze smlouvy, při plnění právní povinnosti správce, při ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, při ochraně oprávněných zájmů organizace, při ochraně veřejného zájmu, a zpracování osobních údajů na základě souhlasu,
  5. Respektovat práva člověka, který je subjektem údajů, zejména práva dát a odvolat souhlas se zpracováním, práva na výmaz, namítat rozsah zpracování apod.,
  6. Poskytovat informace o zpracování osobních údajů, komunikovat,
  7. Při uzavírání smluv a právním jednání postupovat se zřetelem na povinnost chránit osobní údaje před zneužitím,
  8. K osobním údajům mají v organizaci přístup pouze k tomu oprávněné osoby

Centrum sociálních služeb Bystré je dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v roli správce. Hlásí se ke Kodexu chování ve formě Doporučeného postupu č. 02/ 2018, kterým se v rámci metodického a koncepčního vedení MPSV ČR vypracovává Kodex chování ve smyslu čl. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky.  Obecná informace o zpracovávání osobních údajů zde.