SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY ( STD ) CSS BYSTRÉ

Základní informace

Provozovatelem Sociálně terapeutických dílen je organizace Centrum sociálních služeb Bystré. Jedná se o službu ambulantní, bezplatnou, nabízející možnost pracovního uplatnění a vlastní realizace lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří nenašli uplatnění na volném trhu práce.

Cílem této služby je jednak poskytnutí podpory lidem s handicapem k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti tak, aby si zachovali či nabyli pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jejich individuálních potřeb, ale také nabídka možnosti společného setkávání se a integrace do společnosti.

Služba je poskytována v centru města Bystré, na adrese Náměstí na Podkově 6, od pondělí do pátku, v čase od 8:00 do 15:00 hod. Kapacita této služby je 20 osob v danou chvíli.

Služba flexibilně reaguje na potřeby klientů, kteří jí mohou využívat jak celoročně, tak i na kratší dobu v průběhu roku – např. v období školních prázdnin (letní, podzimní prázdniny) umožňujeme zájemcům uzavřít krátkodobou smlouvu.

Službu STD v průběhu roku 2023 zatím využívalo celkem 21 osob, nejen z pobytových služeb DOZP, CHB a PSB, ale také zájemci o pracovní aktivitu přímo z rodiny, kterým se z důvodu zdravotního omezení nepodařilo najít uplatnění na volném trhu práce. Tato ambulantní služba je také příležitostí k zaměstnávání absolventů speciální školy, kteří nenajdou uplatnění na otevřeném trhu práce.

Podporu lidem docházejícím do dílen, poskytují pracovní instruktoři, kteří jsou odborníky na jednotlivé činnosti v rámci pracovní terapie, Jedná se o práci se dřevem, pedigem, keramickou hlínou, textilním materiálem a s materiály potřebnými k výrobě mýdla a svíček. Prostory dílen nabízejí adekvátní zázemí jak pro konkrétní práci, tak pro odpočinek, kde je možné využít kuchyňský kout s vybavením pro přípravu studených i teplých nápojů, a s možností ohřevu jídla v mikrovlnné troubě. Lidé docházející do dílen plně využívají i prostory šatny, kde si mohou odložit své osobní věci.

Součástí dílen je malá prodejna, ve které mají zákazníci možnost prohlédnout si rozmanitý sortiment a současně si výrobek přímo zakoupit. Zájemci mohou nahlédnout i přímo do prostor, kde výroba probíhá. Výrobky jsou často tematické a vztahují se k určitému období v roce – velikonoční, adventní a vánoční dekorace, dárky k Valentýnu, ke Dni Matek, atd.

Provozovatelem Sociálně terapeutických dílen je organizace Centrum sociálních služeb Bystré. Jedná se o službu ambulantní, bezplatnou, nabízející možnost pracovního uplatnění a vlastní realizace lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří nenašli uplatnění na volném trhu práce.

Cílem této služby je jednak poskytnutí podpory lidem s handicapem k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti tak, aby si zachovali či nabyli pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jejich individuálních potřeb, ale také nabídka možnosti společného setkávání se a integrace do společnosti.

Služba je poskytována v centru města Bystré, na adrese Náměstí na Podkově 6, od pondělí do pátku, v čase od 8:00 do 15:00 hod. Kapacita této služby je 20 osob v danou chvíli.

Služba flexibilně reaguje na potřeby klientů, kteří jí mohou využívat jak celoročně, tak i na kratší dobu v průběhu roku – např. v období školních prázdnin (letní, podzimní prázdniny) umožňujeme zájemcům uzavřít krátkodobou smlouvu.

Službu STD v průběhu roku 2023 zatím využívalo celkem 21 osob, nejen z pobytových služeb DOZP, CHB a PSB, ale také zájemci o pracovní aktivitu přímo z rodiny, kterým se z důvodu zdravotního omezení nepodařilo najít uplatnění na volném trhu práce. Tato ambulantní služba je také příležitostí k zaměstnávání absolventů speciální školy, kteří nenajdou uplatnění na otevřeném trhu práce.

Podporu lidem docházejícím do dílen, poskytují pracovní instruktoři, kteří jsou odborníky na jednotlivé činnosti v rámci pracovní terapie, Jedná se o práci se dřevem, pedigem, keramickou hlínou, textilním materiálem a s materiály potřebnými k výrobě mýdla a svíček. Prostory dílen nabízejí adekvátní zázemí jak pro konkrétní práci, tak pro odpočinek, kde je možné využít kuchyňský kout s vybavením pro přípravu studených i teplých nápojů, a s možností ohřevu jídla v mikrovlnné troubě. Lidé docházející do dílen plně využívají i prostory šatny, kde si mohou odložit své osobní věci.

Součástí dílen je malá prodejna, ve které mají zákazníci možnost prohlédnout si rozmanitý sortiment a současně si výrobek přímo zakoupit. Zájemci mohou nahlédnout i přímo do prostor, kde výroba probíhá. Výrobky jsou často tematické a vztahují se k určitému období v roce – velikonoční, adventní a vánoční dekorace, dárky k Valentýnu, ke Dni Matek, atd.

Hodnocení naplňování cílů sociální služby

1. Podpora při rozvoji a posílení schopnosti zvládnout opakovanou pracovní činnost s důrazem na kvalitu výrobku

Tento cíl přetrvává a postupně reflektuje individuální potřeby osob, kteří do STD docházejí.

Pracovní instruktoři vnímají možnosti a dovednosti jednotlivých klientů a nabízejí takovou míru podpory, aby každý z nich byl do pracovního procesu zapojen jakýmkoliv způsobem, jemu dostupným a aby na každém hotovém výrobku byl alespoň minimální podíl jeho skutečné práce.

Podpora při práci v jednotlivých dílnách je dle situace poskytována jak individuálně, tak i skupinově.

Pravidelnou, opakující se činností se klienti v jednotlivých pracovních úkonech postupně zdokonalují a výsledná práce – výrobek, který je nabídnut k prodeji – je pro každého z nich významným motivačním prvkem. Klienti, kteří do dílen docházejí, přistupují k práci zodpovědně, o čemž svědčí skutečnost, že výrobky z STD se díky své originalitě velmi dobře prosadily na prodejním trhu a zákazníci o ně mají zájem.

Každý klient má ve Smlouvě o poskytování sociální služby a následně v individuálním plánu uvedenu dobu, kdy STD navštěvuje. Každý klient STD má sestavený individuální plán, v němž jsou zohledněny potřeby včetně těch specifických pro klienta (např. upravený pracovní prostor i čas, alternativní a augmentativní komunikace apod.). Tento individuální plán je s klientem pravidelně přehodnocován a aktualizován. Klient si samostatně nebo s podporou pracovníka vede docházkový list, kam si zaznamenává svoji přítomnost v dílně.

Pracovníci se snaží zavádět nové činnosti a vyrábět s klienty nové výrobky tak, aby činnosti v dílnách byly pro klienty atraktivní. Klienti společně s pracovníky čerpají inspiraci pro svoji tvorbu při různých výletech, či společenských akcích – návštěva řezbářského sympózia, prodejní akce v Pardubicích na KÚ; prodej na velikonočních a vánočních trzích v Bystrém, návštěva Brtounovy chaloupky v Bystrém; výlet do Fimfára v Poličce spojený s návštěvou Chotovic – osvětlený dům apod.

2. Podpora při zvládání péče o vlastní osobu, upevňování hygienických návyků

Tento cíl služby je přizpůsoben lidem se sníženým intelektem, kteří potřebují podporu v oblasti péče o vlastní osobu. Tato oblast je zpracována v individuálním plánu klienta.

3. Podpora při důstojném zapojení do života přirozené komunity

I tento cíl byl v uplynulém roce úspěšně realizován.

Lidé docházející do STD, v doprovodu pracovních terapeutů a aktivizačních pracovníků, dle svých zájmů využívali možnosti účasti na kulturních a společenských akcí v Bystrém, ale častokrát cestovali i do okolních měst a vesnic, kde navštěvovali výstavy či různá vystoupení.

Aktivně se zapojovali také do prodejních akcí, kde měli možnost svou přítomností sami prezentovat prodávané výrobky, na jejichž výrobě se podíleli. Jednalo se např. o účast na jarních trzích v Bystrém, na tradičním hudebním festivalu v Poličce – 555, při každoročních slavnostech poličského pivovaru – Den otevřených sklepů a před koncem roku

se zapojili do prodejních akcí v Bystrém a Sebranicích.

Zájem o výrobky vzniklé v terapeutických dílnách je pro klienty velkou motivací a tím se jim dostává i zpětné vazby, že jejich práce má konkrétní smysl.

Své názory, přání či připomínky mohli klienti vyjádřit v dotazníku ke zjišťování spokojenosti se způsobem poskytování soc. služby STD, dotazníkové šetření proběhlo v průběhu měsíce listopadu 2023. Klienti se tak přímo podílejí na změnách, které mají pozitivní vliv na zajišťování jejich skutečných potřeb.

Další cíle, např.: podpora při získání, rozvoji a upevnění schopností v oblasti manuálních zručností, rozvoj v oblasti sociálních a komunikačních dovedností, podpora při získávání nových pracovních dovedností, jež by mohli uplatnit na volném trhu práce, nebo osvojení si návyků souvisejících s pracovní činností – pravidelná docházka, dodržování pracovní doby a pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost, atd., jsou naplňovány průběžně a v tuto chvíli mají spíše „charakter poslání“ služby STD.