SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY ( STD ) CSS BYSTRÉ

Základní informace

Sociálně terapeutické dílny, jejímž provozovatelem je organizace Centrum sociálních služeb Bystré, již 8 let nabízí možnost pracovní terapie lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18-ti do 65-ti let věku, kteří nenašli uplatnění na volném trhu práce. Cílem služby je poskytnutí podpory lidem s handicapem k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti tak, aby si zachovali či nabyli pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jejich individuálních potřeb.

Služba je poskytována v centru města, na adrese Náměstí na Podkově, č.p 6 v Bystrém.  V průběhu celého roku 2022 byla kapacita, o počtu 20 osob v danou chvíli, intenzivně využívána. Služba flexibilně reaguje na potřeby klientů, kteří jí mohou využívat jak celoročně, tak i na kratší dobu v průběhu roku. Provoz sociálně terapeutických dílen je realizován celoročně každý pracovní den, vždy od 8:00 do 15:00 hodin. Službu STD využívají lidé nejen z pobytových služeb DOZP a CHB, z terénní soc. služby PSB, ale také zájemci o pracovní aktivitu přímo z rodin.

S podporou pracovních instruktorů je lidem v dílnách nabízena možnost práce s pedigem, keramickou hlínou, textiliemi, se dřevem nebo se podílí na výrobě svíček a mýdel. V dílnách je dostupné všechno vybavení potřebné pro práci na jednotlivých výrobcích., včetně zázemí pro převléknutí a uložení si osobních věcí klientů i pracovníků.

Součástí dílen je malá prodejna, ve které mají zákazníci možnost prohlédnout si rozmanitý sortiment a současně si výrobek přímo zakoupit. Zájemci mohou nahlédnout i přímo do prostor, kde výroba probíhá.

Hodnocení naplňování cílů sociální služby

1. Podpora při rozvoji a posílení schopnosti zvládnout opakovanou pracovní činnost s důrazem na kvalitu výrobku

Tento cíl se nemění. Smyslem práce v STD je zapojit každého klienta dle jeho možností do pracovního procesu tak, aby na každém hotovém výrobku byl alespoň minimální podíl jeho skutečné práce. Při konkrétní činnosti jsou zohledňovány individuální možnosti a dovednosti klientů a jejich aktivní zapojení se do činnosti je tomu přizpůsobeno. Podpora je dle situace poskytována jak individuálně, tak i skupinově.

Pravidelnou, opakující se činností se klienti v jednotlivých pracovních úkonech postupně zdokonalují a výsledná práce – výrobek, který je nabídnut k prodeji – je pro každého z nich významným motivačním prvkem. Klienti, kteří do dílen docházejí, přistupují k práci zodpovědně, o čemž svědčí skutečnost, že výrobky z STD se díky své originalitě velmi dobře prosadily na prodejním trhu a zákazníci o ně mají zájem.

Každý klient má ve Smlouvě o poskytování sociální služby a následně v individuálním plánu uvedenu dobu, kdy STD navštěvuje. Samostatně nebo s podporou pracovníka si vede docházkový list, kam si zaznamenává svoji přítomnost v dílně.

Každodenním opakováním a nácvikem si lidé v dílnách osvojili nejen pracovní návyky a dovednosti, ale také získali a upevnili si návyk včasného a pravidelného docházení do svého „zaměstnání“, včetně dodržování pracovní doby a úklidu svého pracovního prostoru.

Nastavení míry podpory a reflexe na potřeby klienta jsou zpracovány v individuálním plánu, který pracovník STD s klientem přehodnocuje a aktualizuje.

2. Podpora při zvládání péče o vlastní osobu, upevňování hygienických návyků

Tento cíl služby je přizpůsoben lidem se sníženým intelektem, kteří potřebují podporu v oblasti péče o vlastní osobu. Tato oblast je zpracována v individuálním plánu klienta.

3. Podpora při důstojném zapojení do života přirozené komunity

Tento cíl se v uplynulém roce dařilo velice úspěšně realizovat. V průběhu roku již opět bylo  možné setkávat se svými známými, více cestovat či využívat nabídek k účasti na kulturních a společenských akcích pořádaných v Bystrém a okolí. Lidé docházející do STD, v doprovodu pracovních terapeutů, těchto nabídek se zaujetím a nadšením intenzivně využívali. Navštívili akce pořádané Městem Bystré, Základní školou a ZUŠ v Bystrém, ale také zavítali do okolních měst a vesnic. Při některých akcích byli pouze v roli diváků či návštěvníků, do jiných se sami aktivně zapojili.

Z mnoha akcí uvádíme alespoň některé: prezentace a prodej výrobků STD – Bystré, Polička, Sebranice ( tradiční akce – velikonoční trhy, Hudební festival 555, Slavnosti pivovaru – Den otevřených sklepů,  adventní trhy). Dále pak např. účast na řezbářském sympoziu, výstava „Kdo co umí“, koncert žáků ZUŠ, workshop společně se žáky ZŠ „ Hravá výtvarka“ či  výlet do Svojanova na výstavu obrazů. Před koncem roku se aktivně zapojili do hudebního vystoupení v rámci kulturního programu města při rozsvícení Vánočního stromu a v adventním čase s potěšením shlédli vánoční koncert ZUŠ Bystré.

 

Další cíle, např.: podpora při získání, rozvoji a upevnění schopností v oblasti manuálních zručností, rozvoj v oblasti sociálních a komunikačních dovedností, podpora při získávání nových pracovních dovedností, jež by mohli uplatnit na volném trhu práce, nebo osvojení si návyků souvisejících s pracovní činností – pravidelná docházka, dodržování pracovní doby a pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost, atd., jsou naplňovány průběžně a v tuto chvíli mají spíše „charakter poslání“ služby STD.