Posláním služby STD je dlouhodobě a pravidelně podporovat člověka s mentálním (kombinovaným) postižením k rozvoji a růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, aby si zachoval či nabyl pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jeho individuálních potřeb.

Cílová skupina klientů:

 • Lidé s lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným (mentálním s tělesným) postižením od 18 do 65 let , kteří nejsou vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem a pracovním návykům schopni uplatnění v běžném zaměstnání.

Hlavní činnosti služby STD jsou:

 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu je realizována dle individuálních potřeb klienta;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

V rámci těchto činností se snažíme o naplnění těchto cílů: 

 • Podpora při získání, rozvoji a upevnění schopností jak v oblasti manuálních zručností a pracovních návyků tak v oblasti sociálních a komunikačních dovedností
 • Osvojení si návyků spojených s prací (pravidelnost, dodržování pracovní doby a pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost)
 • Podpora při získávání nových pracovních dovedností, a to zejména: šití na novém elektronickém šicím stroji, výroba ručního papíru skartací a recyklací kancelářského papíru, výroba keramiky točením na kruhu, výroba drobných výrobků ze dřeva a další činnosti (Podpora při rozhodování, v čem se chce klient nově rozvíjet a jakou činnost chce trénovat.
 • Motivace k práci nabízením nových činností, podpora v seberealizaci, aby se klient cítil užitečný a potřebný)
 • Podpora při rozvoji pracovního a sociálního potenciálu osob se zdravotním znevýhodněním, aby se mohly uplatnit na otevřeném trhu práce, podpora při spolupráci s ostatními subjekty.

Zásady pro dosahování stanovených cílů

 • Individuální přístup ke klientovi. Ke klientovi přistupujeme individuálně dle jeho schopností, znalostí a možností,  s respektováním jeho lidské důstojnosti.
 • Zapojování klienta do spolurozhodování. Posilování sebevědomí a sebeurčení klientů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat.
 • Podpora při běžném kontaktu s veřejností, v komunitě (informování veřejnosti, setkávání, prezentace práce a výrobků)