Stanovení výše úhrad za poskytování sociálních služeb v Centru sociálních služeb Bystré od  1.3.2024

Výše úhrad se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 14. Po zaplacení úhrady za ubytování a stravování musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu pro vlastní potřebu (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 73, odstavec. 

Úhrada se skládá z těchto položek:

 • úhrada za ubytování
 • úhrada za stravování
 • úhrada za péči
 • úhrada za fakultativní činnosti, pokud jsou sjednány

 

1.Výše úhrad za poskytnutí ubytování :
Úhrada za poskytnutí ubytování  305,- Kč denně/ lůžko
 

Měsíční úhrada za ubytování se vypočte jako násobek stanovené denní úhrady a počtu dní v měsíci.

2.Výše úhrad za poskytnutí stravy :
Hodnota potravin (stravovací jednotka)   125,- Kč denně
Provozní náklady související s přípravou stravy  130,- Kč denně
Celkem  255,- Kč denně

Měsíční úhrada za stravu se vypočte jako násobek stanovené denní úhrady a počtu dní v měsíci.

 

3.Výše úhrad za péči

Úhrada za péči je stanovena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 73, odstavec 4 a  v plné výši aktuálně přiznaného příspěvku na péči za tyto úkony :

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
 1. pracovně výchovná činnost,
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 4. volnočasové a zájmové aktivity,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
e) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

4.Výše úhrady za fakultativní činnosti:
 a) doprava

Situace, kdy je doprava účtována fakultativně:

1. Doprava klienta autem poskytovatele k lékaři specialistovi, pokud není lékařem indikována a nelze zajistit dopravu sanitou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

2. Doprava klienta autem poskytovatele k rodině, na výlet, na hřbitov, sportovní akce, kulturní pořady, k vyřízení soukromých záležitostí za předpokladu, že není možné využít veřejně dostupnou dopravu ( špatné dopravní spojení, zhoršená mobilita klienta, která má znemožňuje využít dopravní prostředek apod.)

3. Doprava klienta za nákupem věcí, které neslouží k zajištění základních životních potřeb ( elektrotechnika, el.spotřebiče ) za předpokladu, že není možné využít veřejně dostupnou dopravu ( špatné dopravní spojení, zhoršená mobilita klienta, která má znemožňuje využít dopravní prostředek apod.)

Jako fakultativní činnost s úhradou

 • 12,- Kč za 1 km/osobní automobil
 • 16,- Kč za 1 km/vícemístný automobil

Situace, kdy není doprava účtována fakultativně:

1. Doprava klientů s těžkám mentálním postižením jako aktivita s pasivním zapojením klienta ( doprava na aktivizace, do školy).

2. V případě dopravy klienta za jeho soukromými věcmi, které si zaslouží zvláštního zřetele ( úmrtí v rodině, vážný zdravotní stav rodičů, doprava na pohřeb a zpět)  s podmínkou, že klient nemá na úhradu. V tomto případě může být od účtování fakultativní činnosti se souhlasem ředitele upuštěno.

3. V případě dopravy klienta na sportovní akce, při kterých klient reprezentuje organizaci.

 

b) kopírování, tisk

Možnost kopírování různých formátů, černobíle i barevně. Hlavním zdrojem kalkulace jsou náklady na spotřební materiál a papír.

cena do 15% pokrytí cena nad 15% pokrytí
Cena prodejní černobílý tisk v Kč  A4 6,00 9 Kč
Cena prodejní  barevný tisk/kopie v Kč  A3 10,00 16,00

Celková částka za vyúčtované FČ je zaokrouhlena na celé koruny. Schválil: Mgr. Ivo Musil