Stanovení výše úhrad za poskytování sociálních služeb – podpora samostatného bydlení  dle  § 43  v   Centru sociálních služeb Bystré od 1. 4. 2023

Výše úhrad se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 9.

Úhrada se skládá z těchto položek:

 • úhrada za péči
 • úhrada za fakultativní činnosti, pokud jsou sjednány

Dle legislativy platné od 01.01.2023 může být sazba za poskytnutou péči pro klienty odlišná podle počtu hodin poskytnuté péče. Pro péči poskytnutou v rozsahu do 80 hodin za měsíc platí sazba  155 Kč/hod. Pro péči poskytnutou nad 80 hodin za měsíc platí sazba 135 Kč/hod.

 

1výše úhrad za péči                                                135,-/155,- Kč za hodinu

– cena je účtována dle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonu

– denní sazba je stanovena jako součin hodinové sazby a skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění těchto úkonů za jeden den. Měsíční sazba je určena jako součet denních sazeb.

– v případě, že vyúčtovaná částka za skutečně poskytnuté úkony péče v PSB bude vyšší, než výše přiznaného příspěvku na péči, má klient možnost při sjednání Smlouvy o poskytnutí sociální služby požádat o platbu úhrady pouze do výše přiznaného příspěvku na péči

 

Sazebník úhrad úkonů péče – Podpora samostatného bydlení v CSS Bystré

Výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení při níže uvedených činnostech je  135,-/155,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Rozsah úkonů základních činností:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 2. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,
 3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
 4. pomoc se zajištěním stravy,
 5. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu pomalování,
 6. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

 

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,
 2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 5. podpora v oblasti partnerských vztahů,
 6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

 

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,
 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 1. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 

d) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

2. Výše úhrady za fakultativní činnosti:

 1. Fakultativními činnostmi nejsou základní činnosti poskytované služby. Fakultativní činnosti jsou poskytovány nad rámec základních činností a nejsou hrazeny základní úhradou.
 2. Za využívání služeb platí klient úhradu na základě platného ceníku stanoveného touto směrnicí, a to hotově do pokladny nebo bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Úhradu fakultativních služeb a jejich vyúčtování provádí poskytovatel do konce měsíce, za který byla služba poskytnuta.
 3. Centrum sociálních služeb Bystré stanovuje v souladu s§ 35 odst. 4 a § 77 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozsah poskytovaných fakultativních služeb a ceník činnosti těchto služeb.

a) doprava

 • doprava na osobní zájmové aktivity mimo CSS, na kterých se CSS nepodílí. Za tyto zájmové aktivity se považují zejména sportovní a kulturní akce, hipoterapie. Při dopravě více klientů se úhrada za dopravu dělí mezi tyto klienty. V úhradě za dopravu jsou také započítány náklady na doprovod klienta.
 • doprava klienta k rodině nebo osobám blízkým;

V případě dopravy klienta za jeho soukromými věcmi, které si zaslouží zvláštního zřetele (úmrtí v rodině, vážný zdravotní stav rodičů, doprava na pohřeb a zpět) s podmínkou, že klient nemá na úhradu fakultativních činností. V tomto případě může být od účtování fakultativní činnosti se souhlasem ředitele upuštěno.  V úhradě za dopravu jsou také započítány náklady na doprovod klienta.

 • 12,- Kč za 1km/osobní automobil
 • 16,- Kč za 1km/vícemístný automobil

 

b) kopírování, tisk

Možnost kopírování různých formátů, černobíle i barevně. Hlavním zdrojem kalkulace

jsou náklady na spotřební materiál a papír, dále na spotřebu elektřiny, servis a opravy, účast pracovníka CSS Bystré při úkonu.

cena do 15% pokrytí cena nad 15% pokrytí
Cena prodejní černobílý tisk v Kč A4 6,00 9,00
Cena prodejní barevný tisk/kopie v Kč A3 10,00 16,00

 

Celková částka za vyúčtované FČ je zaokrouhlena na celé koruny.

 

c) oprava osobního prádla a ošacení klientů:

Oprava prádla a ošacení klientů je stanovena dle skutečně spotřebovaného času švadleny a     vyúčtována dle použitého materiálu na opravu.

Stanovená hodinová sazba na opravu                                 130,- Kč/hodinu

 

Schválil: Mgr. Ivo Musil