Domov na zámku Bystré, parkové úpravy

Operační program Životní prostředí, výzva č. 6. výzva OPŽP
Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Primární oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

V letech 2009 – 2010 byl realizován projekt: “Domov na zámku Bystré, parkové úpravy“ Hlavním cílem projektu byla regenerace významné sídelní zeleně v parku, obnova a rozvoj funkčních ploch této zeleně s výrazným vlivem na zlepšení kvality života člověka v urbanizované krajině. Dalším cílem je zvýšení bezpečnosti v zámeckém parku.

Celkové náklady projektu činily 1 878 137 Kč, převážnou část tvořily zdroje z OPŽP, částkou 187 814 Kč přispěl Pardubický kraj. V rámci projektu bylo vykáceno 15 stromů a 6 ks skupin keřů, naproti tomu bylo vysázeno 46 ks vzrostlých stromů, 198 ks vzrostlých keřů a 1085 ks pokryvných keřů a popínavek.  Záhony na nádvoří, dříve zarostlé travou díky projektu zdobí 258 trvalek a cibulovin. Ošetřeno bylo 98 stromů, a to zdravotními řezy, redukcí, odlehčením koruny a instalací vazeb.

Na ploše 400 m2 byl založen trávník.  Jde o plochy po odstraněných stromech a skupinách keřů. Zatravněny byly také terásky a místa podél schodiště k trávníku za zámkem. Došlo k ošetření trávníku po celé rozloze parku – (2,2 ha) jeho prořezáním a přihnojením.